Pokličite nas: +386 (0)590 500 30

Pišite nam: info@monotro.si

Vodenje računovodstva za društvo

Kdaj:

Cena:

Predavateljica:

trenutno ni razpisanega termina

AKCIJA: 292,95 € + DDV

Nataša Sorko

Kdaj:

Cena:

Predavateljica:

Kdaj: trenutno ni razpisanega termina

Cena: AKCIJA: 292,95 € + DDV

Predavateljica: Nataša Sorko

Mogoče bi radi v društvu sami prevzeli računovodska dela in vodili poslovne knjige ali pa se želite v tem delu izpopolniti, saj niste prepričani da delate pravilno in v skladu z zakonodajo.

Svetovanje predavateljice tudi v prihodnosti, ko bo hitra šola že za nami!
Na praktičnih primerih se boste usposobili za vodenje poslovnih knjig v vašem društvu… in podrobneje:
 • spoznali aktualno zakonodajo, ki ste jo dolžni upoštevati pri vodenju poslovnih knjig,
 • se seznanili z novostmi v zakonodaji za društva,
 • osvojili SRS in kontni okvir ter načrt za društva,
 • se naučili osnovnih načel dvostavnega knjigovodstva,
 • se usposobili za izdelavo temeljnih in izvedenih vknjižb na podlagi poslovnih dogodkov,
 • se naučili izračunati osebne dohodke, avtorske honorarje, podjemne pogodbe, nagrade
 • spoznali novosti pri obračunu in izplačilu potnih stroškov,
 • se seznanili z viri financiranja društev s posebnostmi in razlikami med posameznimi vrstami,
 • spoznali različne načine delitve pridobitnih in nepridobitnih dohodkov po Pravilniku o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti,
 • spoznali kakšne spremembe pri vodenju knjigovodskih evidenc doletijo društvo, ko postane zavezanec za DDV.
I. Zakonska podlaga – krajši sprehod po zakonodaji
 • Zakon o društvih
 • Davčna zakonodaja
 • Nov kontni okvir za leto 2013

II. Računovodski standardi, podrobneje SRS 33 – računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah
 • Knjigovodske evidence in načini priprave podatkov za sestavo zaključnega računa; Bilanca stanja in Izkaz poslovnega izida, poslovno poročilo in razkritja k izkazom;
 • Kdaj lahko vodimo poenostavljeno in enostavno knjigovodstvo in kdaj dvostavno?
 • Letni popis sredstev in obveznosti do virov sredstev – ga društvo mora izvesti in zakaj;
 • Popisne komisije in naloga popisnih komisij.

III. Kontni načrt za društva – NOVOSTI V LETU 2013 in Vodenje poslovnih knjig – predstavitev na praktičnih primerih
 • Kontni okvir za društva;
 • Posebnosti v kontnem okvirju – predvsem v skupinah razreda 4 in 7.
 • Načini vodenja poslovnih knjig;
 • Vsebinska opredelitev posameznega načina vodenja poslovnih knjig z omejitvami, kaj se sme in kaj ne ter kdaj;
 • Načini vodenja poslovnih knjig in ustrezne knjigovodske evidence;
 • Predstavitev primerov dobrih praks;
 • Predstavitev posameznih načinov vodenja poslovnih knjig na praktičnih primerih;
 • Bilančno ravnotežje, kaj to pomeni, kako ga zagotovimo;
 • Pravila dvostavnega knjigovodstva;
 • Kaj je konto, kontna kartica;
 • Kaj je iz posameznega konta razvidno;
 • Aktivni in pasivni konti, vsebina in razlike med njimi;
 • Vloga verodostojne knjigovodske listine v praksi;
 • Ponazoritev temeljnih in izvedenih vknjižb na praktičnih primerih

IV. Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti
 • Kaj je nepridobitna dejavnost?
 • Kako ločiti pridobitni in nepridobitni del – zakonska podlaga
 • Kako ločitev praktično izvesti?
 • Prikaz na praktičnem primeru

V. Obračun in izplačila osebnih prejemkov
 • Praktičen izračun osebnega dohodka s posebnostmi
 • Primer izračuna osebnega dohodka z obračunano boniteto in brez nje
 • Vplačilni računi in rok plačila davčnih obveznosti
 • Predstavitev izpolnitve ustreznih obrazcev na primeru

VI. Obračun avtorskega honorarja, nagrade, podjemne pogodbe in mandatne pogodbe
 • Višina normirnih odhodkov in status avtorja (sam. kult. delavec – ustvarjalec, svobodni novinar, status športnika…);
 • Kdo je upravilčen do izplačila nagrade, podrobnosti kot jih ureja Zakon o dohodnini (ZDoh-2)
 • Ali je nagrada oproščen vir dohodka za prejemnika in izplačevalca? Kdaj in pod kakšnimi pogoji?
 • Kdaj je kljub vsemu pri izplačilu nagrade potrebno obračunati akontacijo dohodnine in v kolikšni višini?
 • Izračun honorarja glede na višino normirnih odhodkov (10, 25 ali 40%) in izpolnjevanje ustreznih REK obrazcev
 • Izračun podjemne pogodbe in omejitve pri sklepanju le te
 • Izračun mandatne pogodbe

VII. Blagajniško poslovanje in potni nalogi
 • Blagajniško poslovanje v okviru računovodstva
  • Vsebinska opredelitev blagajniškega poslovanja v okviru računovodstva organizacije
  • Zakonodaja s področja gotovinskega poslovanja (NOVOST: Zakon o plačilnih sistemih in storitvah ter Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku)
  • Poslovanje z gotovino v praksi
  • Organizacija blagajniškega poslovanja
  • Gotovinska plačila
  • Gotovinska izplačila osebnih prejemkov – Pravilnik o izvajanja Zakona o davčnem postopku in Zakon o davčnem postopku
  • Plačevanje s plačilnimi karticami – kaj smemo in kaj ne plačati s "službeno" plačilno kartico
  • Kaj storiti, ko se s plačilno kartico plača nekaj, kar se ne bi smelo
  • Devizna blagajna
  • Kontrola blagajniškega poslovanja
  • Davčna praksa

 • Potni nalogi
  • Kdaj govorimo o službenem izhodu in kdaj o službenem potovanju?
  • Kdaj je nalog za službeno potovanje upravičeno izdan?
  • Kakšne posledice nosi delodajalec in zaposleni, če nalog za službeno potovanje ni izdan upravičeno in so tudi povračila stroškov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, delno ali v celoti izplačana neupravičeno – KAJ SE ZGODI?
  • Pravila za izpolnjevanje potnih nalogov
  • Zakaj je potrebno izdati nalog za službeno potovanje tudi, ko povračila stroškov ne bodo izplačana?
  • Vloga in pomen poročila o opravljenem službenem potovanju
  • Priloge k potnim nalogom – pomen in vloga ustreznih knjigovodskih listin
  • Davčna obravnava VINJET in dokazati, da je bila službena pot opravljena, ko ni več klasičnega cestninjenja ali drugače: kdaj upravičeno zaposlenemu izplačamo povračilo stroška za nakup vinjete za njegovo osebno vozilo
  • Upravičenost izplačil kilometrin in dnevnic ter pomen potnega poročila v praksi
  • Izplačila po potnih nalogih in plačila akontacij dohodnine
  • Kaj storiti, če službena pot, za katero je bila izplačana akontacija, ni bila opravljena?
  • Kaj je potrebno storiti, če izdanega potnega naloga ne obračunamo in ne izplačamo povračil potnih stroškov
  • Povračila potnih stroškov za potovanja v Sloveniji in tujini
  • Obračun in izplačila akontacije potnih stroškov
  • Priporočila za pravilno izpolnjevanje in obračunavanje potnih nalogov za službena potovanja v izogib težavam pri davčnem pregledu

VIII. Kdaj društvo postane zavezanec za DDV in pod kakšnimi pogoji?
 • Kaj pomeni za obračun DDV-ja, če ima društvo delno oproščen in delno obdavčen promet
 • Kdaj si društvo lahko poračuna vplačan DDV in v kolikšnem deležu
 • Katere knjigovodske evidence mora društvo v tem primeru dodatno voditi
 • kdaj se mora društvo, ki ni zavezanec za DDV za posebni primer zavezati za DDV
Hitra šola je namenjena začetnikom.

Hitra šola poteka 3 dni.

Trenutno ni razpisanega termina.

Cena

Poseben 37% popust na ceno 465 € + DDV . Cena tako znaša 292,95 € + DDV in vključuje:
 • predavanje,
 • strokovno gradivo,
 • potrdilo o udeležbi,
 • prigrizke in napitke med odmori.

Popusti

Ker je hitra šola v akciji, ni dodatnih popustom.

Maja Habjan, vodja projektov

Tel.: +386(0)590 500 30
Faks: +386(0)590 500 31
E-pošta: maja.habjan@monotro.si