Pokličite nas: +386 (0)590 500 30

Pišite nam: info@monotro.si

Kakšna šefica sem? Fantastična!

Kdaj:

Cena:

Predavateljica:

trenutno ni razpisanega termina

1.450 € + DDV

mag. Irena Deželak

Kdaj: trenutno ni razpisanega termina

Cena: 1.450 € + DDV

Predavateljica: mag. Irena Deželak

Po končanem usposabljanju boste najbolje vodile tim in:
 • najbolje motivirale zaposlene ter
 • poznale umetnost vodstvenega komuniciranja,
 • imele najboljše medsebojne odnose z zaposlenimi in
 • bile najboljši šef.
Preko individualnih in skupinskih vaj ter učnih filmov boste spoznale kako postati fantastična šefica.
Znanje, ki ga boste pridobile:
 • povečati odgovornost, samostojnost in samoiniciativnost sodelavcev,
 • spodbujati kreativen, samoiniciativen in pozitiven pristop k delu,
 • izboljšati medsebojne odnose med sodelavci,
 • vzpostaviti odgovoren odnos do dela – izvedba nalog kot temeljni cilj,
 • še bolj motivirati sodelavce,
 • ustvariti prijetno in produktivno vzdušje,
 • ustavriti večje zadovoljstvo zaposlenih,
 • priti do večjega prispevka posameznikov k skupnemu rezultatu,
 • prispevati k večji uspešnosti podjetja,
 • krepiti občutek pripadnosti svoji organizacijski enoti in organizaciji kot celoti.

Program izobraževanja

obsega 35 pedagoških ur, ki se izvedejo v petih srečanjih/modulih


1. modul
VODENJE SODELAVCEV in MOČ VEDENJA VODJE
 1. vodenje – ključna funkcija vsake dobre vodje;
 2. lastnosti učinkovite vodje;
 3. dobre ženske navade;
 4. različni stili vodenja;
 5. skrb za osebni razvoj zaposlenih;
 6. osebna samopodoba vodje;
 7. moč lastne motivacije vodje;
 8. pozitivna naravnanost do sebe in okolja.

2. modul
UPRAVLJANJE S ČASOM IN UVAJANJE SPREMEMB
 1. smrtni grehi vodenja;
 2. organizacija časa;
 3. organizirana in časovno učinkovita vodja;
 4. ključne naloge vodje;
 5. analiza izrabe časa / razlikovanje med nujnim in pomembnim;
 6. obvladovanje kradljivcev časa.

3. modul
KOMUNICIRANJE KOT VEŠČINA USPEŠNE VODJE
 1. proces komunikacije kot proces vplivanja;
 2. glavne težave v komuniciranju z vidika vodenja;
 3. predlogi za izboljšanje procesa komuniciranja z vidika vodij;
 4. povratne informacije;
 5. umetnost poslušanja;
 6. prednosti in pomanjkljivosti sestankov;
 7. osnovni namen sestankov;
 8. organizacija in vodenje sestankov.

4. modul
UMETNOST MOTIVIRANJA SODELAVCEV
 1. pomen dolgoročne motivacije v poklicu;
 2. motivacijske veščine vodenja v praksi;
 3. cilji kot motivacijski faktor;
 4. najpogostejše napake pri motiviranju;
 5. pomen vključevanja sodelavcev;
 6. učinkovito delegiranje;
 7. stara modrost vodenja ljudi;
 8. veveričin duh – delo je vredno truda;
 9. bobrov način dela – osredotočenost je bistvena;
 10. gosji dar – spodbujanje drug drugega.

5. modul
ČUSTVENO INTELIGENTNA VODJA GRADI USPEŠEN TIM
 1. obvladovanje in ravnanje čustev pri vodenju;
 2. moč socialne inteligence v medsebojnih odnosih;
 3. uveljavljanje formalne in socialne moči vodje;
 4. lastnosti čustveno inteligentnih vodij;
 5. odnos do dela;
 6. pripadnost;
 7. odgovornost na delovnem mestu;
 8. lojalnost na delovnem mestu;
 9. značilnosti zmagujočega tima;
 10. medosebni odnosi v službi;
 11. usmerjanje energije vseh zaposlenih v zmage.
MANJ TEORIJE – VEČ PRAKSE

Z namenom, da se doseže optimalni učinek usposabljanja, seminarji potekajo v obliki »učne« delavnice, v kateri se mini predavanja prepletajo z aktivnimi oblikami učenja: študij primerov, analiz lastne situacije, igre vlog ter individualnega in skupinskega dela.
Udeležencem podajamo znanje na preprost in razumljiv način. Minimiziramo teorijo in se posvečamo praksi – delavnice temeljijo na praktičnem delu – za to poskrbimo z zanimivimi in kreativnimi pristopi, ki aktivno vključujejo vse udeležence skozi celotno usposabljanje. Za lažjo predstavo in podkrepitev predstavljenih vsebin uporabljamo primere dobrih praks in po potrebi igranje vlog.

OGLEDI UČNIH FILMOV

Uporabljamo tudi najučinkovitejšo metodo učenja: učne filme mednarodno nagrajenih produkcijskih hiš, ki jih odlikuje močan izobraževalni vtis. Poučne teme so trdno osnovane na praktičnih nasvetih izkušenih strokovnjakov. Ogled in razčlenjevanje učnih filmov omogoči prenos »živih situacij« v učilnico ter s ponazoritvijo praktičnih primerov primerjanje problemov s katerimi se srečujejo osebe iz učnih filmov s problemi udeležencev (učenje na osnovi tujih napak). Zelo so učinkoviti v situacijah, ko posamezniki še ne prepoznavajo lastnega vedenja, ki je lahko v delovnih sredinah moteče. Mnogokrat učni film omogoči uvid lastnega obnašanja in s tem je ustvarjena dobra osnova za možnost uvajanja sprememb pri udeležencih. Ogled filma je vedno nadgrajen z ustreznimi vajami, ki poglobijo razumevanje ključnih učnih točk iz filma.

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Frontalno predavanje ne omogoča razvoja kompetenc, zato izvajamo interaktiven proces, ki omogoča, da udeleženci že med samo izvedbo delavnice izpopolnjujejo svoje dosedanje sposobnosti, znanja in veščine za praktično uporabo v procesu dela.

Izkustveno učenje – upoštevaje Kolbov krog različnih udeležencev (če poteka delavnica na način, ki ni v skladu s prevladujočim stilom pri posamezniku, lahko v večji meri prihaja do neuspehov, odporov do določene tematike in celo frustracij) pri izvedbi vključujemo pestrost različnih pristopov, ki so primerni za različne skupine udeležencev.

Poleg omenjenega Kolbovega kroga izkustvenega učenja je v praksi zelo uporabna tudi teorija o več inteligencah. V največji možni meri to upoštevamo pri svojih izvedbah (glasbeno ozadje, gibalne vaje, jezikovno pravilno podajanje snovi…). Pri komuniciranju upoštevamo različno raven razvitosti posameznih čutno zaznavnih področij pri udeležencih (vizualni, avditivni, kinestetični).

Vključevanje udeležencev je ena od osnovnih oblik našega dela, interaktivnost pa temeljna usmeritev. Do razumevanja pride le, če so udeleženci miselno aktivni. Po načelih andragoške didaktike so najboljše oblike aktivnega učenje (Ausbelov zemljevid znanja) skupinsko delo in razprave med udeleženci. Z vključitvijo udeležencev pričnemo takoj po uvodnih minutah. Vsako učenje, ki je dobro učenje, ima za temelj vprašanja, s katerimi spodbudim lastno razmišljanje udeležencev.

Sodelovanje omogoča sinergične poglede in učinke, do katerih posameznik sam ne pride, ter razumevanje perspektive drugih. To pomaga pri presojanju kakovosti lastnih rešitev in pri iskanju novih poti.

USTARJANJE INTERAKTIVNEGA VZDUŠJA
 • individualne praktične vaje (metoda samorefleksije omogoči uvid v možnosti izboljšav pri posameznikih);
 • različne oblike skupinskih vaj (dvojice, snežena kepa…);
 • razprave (pro et contra);
 • postavljanje vprašanj odprtega tipa (na odgovore se odzivam podporno);
 • mini analize (povratne informacije ob upoštevanju določenih pravil, ki »varujejo« sprejemnika in povečajo učinkovitost);
 • prenosi dobrih praks (spodbuda v stilu: »Naredil sem dobro, uspelo mi je…«) in s tem prenašanje dobrih izkušenj ostalim udeležencem.
Pozorno spremljamo tudi govorico telesa udeležencev in jo upoštevamo pri vključevanju udeležencev in vzpostavljanju interaktivnega odnosa med njimi in nami vsemi.

VEČKRATNA SREČANJA

V praksi se je pokazalo, da je prednost večkratnih srečanj predvsem v spodbuditvi udeležencev, da slišano uporabijo v praksi ter možnosti, da naslednjič izmenjajo mnenja in izkušnje ter v primeru težav pridobijo dodatne koristne nasvete.

SAMOIZOBRAŽEVANJE

Udeleženci tekom programa berejo strokovne knjige na ustrezno temo in o tem tudi na kratko poročajo. Branje literature po lastni izbiri večkrat postane trajna navada; osveščanje udeležencev v duhu vseživljenjskega učenja prinaša izjemne koristi in je tudi stroškovno učinkovito – ljudje osebnostno in strokovno rastejo tudi v svojem prostem času.

Skrbimo za prijetno in sproščeno vzdušje skozi celoten trening, saj tako udeleženci bolj sprejemajo nove metode in veščine.

VMESNA OBDOBJA

V vmesnih obdobjih med posameznimi srečanji:
 • se udeleženci samoizobražujejo (literaturo prejmejo na delavnicah);
 • pišejo ideje v zvezi s samoizobraževanjem;
 • preizkušajo novo naučeno v praksi in beležijo svoj napredek pri delu in morebitne težave.
Glavni poudarek na vseh srečanjih je na timskem delu s pomočjo katerega poteka:
 • razgovor o samoizobraževanju;
 • diskusija o preizkusu naučenega v praksi;
 • prenos »dobrih praks«;
 • utrjevanje pridobljenih veščin in tehnik;
 • trening vseh elementov usposabljanja, ki jih še ne obvladajo.
Zaradi interaktivnega učnega procesa, udeleženci že med samo izvedbo programa izpopolnjujejo svoje dosedanje spretnosti, znanja in veščine za praktično uporabo v procesu dela na svojih področjih.
Kdaj

Trenutno ni razpisanega termina.
Cena

1.450 € + DDV in vključuje:
 • predavanja,
 • strokovno gradivo v obliki skripte,
 • potrdilo o udeležbi,
 • pogostitve med odmori ter kosilo.

Popusti
 • 10% popust vam priznamo, če ste se že udeležili naših izobraževanj,
 • 20% popust vam priznamo, za vsakega drugega in naslednje udeležence s strani istega naročnika.

Maja Habjan, vodja projektov

Tel.: +386(0)590 500 30
Faks: +386(0)590 500 31
E-pošta: maja.habjan@monotro.si