"So opredmetene. So trdne. So lepe. Iz mojega stališča so umetniške in nepremičnine preprosto obožujem."
Donald Trump

Ponudba izobraževanj 

Prijave, naročanje 

Vabimo 

Zavezani uslužnosti 

Kdo smo 

 

 

 

 Izvedbe smo zaupali skrbno izbranim strokovnjakom iz posameznih področij. Naš cilj je predati informacije, znanje in napotke s prakse.

Maja DOLINAR DUBOKOVIČ,
davčna svetovalka


Suzana EMERŠIČ,
aktivna na področju sekretarjata Ministrstva za okolje in prostor


Robert GEISLER,
REALITETA, nepremičninske storitve


Matjaž GRILC,
direktor podjetja DIGI DATA d.o.o.

Anita HOČEVAR FRANTAR,
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Sektor za stanovanja


dr. Roman KUNIČ,
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani


mag. Andrej TOMŠIČ,
Informacijski pooblaščenec, namestnik informacijske pooblaščenke

Milan TORKAR,
TEKOS podjetje za razvoj proizvodnje in gospodarnosti v poslovanju d.o.o.


mag. Melita ULBL,
univ. dipl. inž. geod., zaposlena je na Geodetski upravi RS, na uradu za Množično vrednotenje nepremičnin


Aleksandra VELKOVRH, univ.dipl.inž.grad., nekdanja glavna inšpektorica na Inšpektoratu RS za okolje in prostor

mag. Marijana VUGRIN,
projektni vodja 
   


Dodatne informacije:
Tedja Trojar,

Vodja projektov

Tel.: +386(0)590 500 30
Fax: +386(0)590 500 31
E-pošta: tedja.trojar@monotro.si

v sodelovanju z


ob strokovni podpori
2-dnevno

Dopolnilno usposabljanje nepremičninskih posrednikov

spremembe na nepremičninskem področju


Vsak nepremičninski posrednik, ki želi nepremičninske posle opravljati še naprej, se je, od pridobitve licence oziroma zadnjega dopolnilnega usposabljanja dolžan vsakih 5 let dopolnilno usposabljati iz vseh sprememb vsebin, ki se preverjajo na strokovnem izpitu za pridobitev licence nepremičninskega posrednika / posrednice.

Zagotavljamo vam zadovoljstvo, saj boste pridobili ogromno praktičnega znanja, ki ga potrebujete za svoje delo.

 

PROGRAM IN URNIK USPOSABLJANJA

Program usposabljanja vključuje obravnavo vseh sprememb, nastalih v obdobju preteklih let s posebnim poudarkom na razčlenjevanju težav v praksi.S klikom na katero izmed točk programa se vam odprejo podrobno razdelane vsebine.

Suzana Emeršič

1. Stvarnopravna razmerja -

 • Temeljni pojmi
 • Novosti na področju stvarnopravnih razmerij in pregled sprememb ključnih predpisov na področju stvarnega prava:
  • Sprememba Stvarnopravnega zakonika (SPZ-A) s poudarkom na ukinitvi zemljiškega dolga in ureditev glede zemljiških pisem.
  • Etažna lastnina
  • Rezervni sklad, Upravnik - v povezavi s SZ-1
  • Zakonito stvarno breme in izključitvena tožba - v povezavi s SZ-1
  • Predkupne pravice
 • Pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS
 • Zakon o poslovnih prostorih iz leta 1974 (glede najemnih razmerij za poslovne prostore in odpoved pogodbe)

2. Zakon o nepremičninskem posredovanju -

 • Temeljni pojmi
 • Pregled Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr) in zakonito poslovanje nepremičninskih družb:
  • Na področju delitve plačila za posredovanje
  • Najvišjega dovoljenega plačila za posredovanje
  • Obračuna DDV in pravilnega obračuna stroškov posredovanja
  • S pregledom razvoja inšpekcijske, sodne in poslovne prakse
 • Spremembe, ki jih je v ZNPosr vnesla Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o storitvah na notranjem trgu ZNPosr v povezavi z OZ (837-850. člen).
 • Praktični primeri posredovanja (v večstanovanjskih stavbah, individualnih stavbah, poslovnih prostorih,...)

Robert Geisler

3. Zakon o nepremičninskem posredovanju -

 • Temeljni pojmi
 • Pregled ključnih novosti Pobude in strokovnega predloga ZDNP pri GZS-ZPN za sprejem novega ZNPosr-1 (maj 2016) – v povezavi z naslednjo točko 3.
 • Pregled ključnih novosti Predloga Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-1) (EPA: 2462 - VII) – sprejet in po odložilnem vetu Državnega sveta RS umaknjen iz zakonodajne procedure – nadaljnja smer zakonodajnega razvoja.

4. Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami -

 • Temeljni pojmi
 • Pregled vsebine Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami in ključnih institutov, kodificiranih dobrih poslovnih običajev in praks ter postopkov za presojo kršitev kodeksa:
  • Dopolnitev Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami (ZDNP, 7.2.2013) – popravki glede alternativnega reševanja sporov
  • Dopolnitev Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami (ZDNP, 18.5.2017) – pritožbeni postopki pred Komisijo ZDNP za presojo kršitev Kodeksa

5. Pogodbe v prometu z nepremičninami -

 • Temeljni pojmi
 • Novosti na področju pogodbenega prava s področja posredovanja v prometu z nepremičninami, kot npr.: sklenitev pogodb v ponudbenem postopku po ZKZ, najemne pogodbe za poslovne stavbe in poslovne prostore (določen / nedoločen čas) z razvojem sodne prakse
 • Posebne prepovedi in preveritve gradbenih dovoljenj in zaznamb o prepovedih ter možnosti legalizacij objektov v skladu z novim Gradbenim zakonom
 • Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) – osnovni kratek pregled obeležja v povezavi s pogodbami v prometu z nepremičninami
 • Nov zakonodajni okvir (ZVOP-2) – predlog v proceduri, osnovni kratek pregled obeležja v povezavi s pogodbami v prometu z nepremičninami
 • Predstavitev in pregled dokumentacije za poslovanje nepremičninskih družb s poudarkom na vzorčnih splošnih pogojih poslovanja, vzročnih pogodbah o posredovanju in drugih listinah ter obrazcih, ki jih je razvilo in pripravilo ZDNP-Združenje družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičnimi

6. Obligacijska razmerja -

 • Temeljni pojmi
 • Novosti na področju obligacijskih razmerij in pregled sprememb ključnih predpisov na področju obligacijskega prava:
  • Spremembe in dopolnitve Obligacijskega zakonika (OZ-A) – pravila ultra alterum tantum,
  • Odločba o razveljavitvi 184. člena Obligacijskega zakonika – prehod terjatev za nepremoženjsko na dediče
  • Avtentična razlaga 631. člena Obligacijskega zakonika – razlaga glede koneksnosti terjatev sodelavca podjemnika do podjemnika

7. Zemljiška knjiga -

 • Temeljni pojmi
 • Pregled sprememb ključnih predpisov na področju zemljiškoknjižnega prava:
  • Spremembe in dopolnitve Zakona o zemljiški knjigi (novela ZZK-1C), popolna informatizacija zemljiške knjige (e-ZK) ter obvezno elektronsko vlaganje ZK predlogov po kvalificiranih pooblaščencih (notar, odvetnik, nepremičninska družba) ter elektronsko vročanje
  • Nepremičninska družba kot zunanji kvalificirani predlagatelj ter vlaganje elektronskih ZK predlogov v praksi
  • Pomemben razvoj institutov, kot so: ID znaki, vložitev ZK predloga, zaznamba, predznamba in izbris s poudarkom na spremembah in novostih.
  • Dopolnitev zemljiške knjige

8. Notarske listine pri nepremičninskem posredovanju -

 • Temeljni pojmi
 • Novosti na področju notarskega poslovanja v zvezi s poslovanjem v prometu z nepremičninami

9. Preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma -

 • Temeljni pojmi
 • Pregled novega Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) ter izvajanje zakona za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo posredovanja v prometu z nepremičninami
 • Pregled obveznosti nepremičninske družbe na podlagi ZPPDFT in obeležje priprave novih smernic Urada RS za preprečevanje pranja denarja za nepremičninske družbe

10. Sodni postopki in postopki prisilne poravnave nepremičnin -

 • Temeljni pojmi
 • Evropsko potrdilo o delovanju na podlagi novele Zakona o dedovanju – ZD-C
 • Upoštevano premoženje in postopki v zvezi z zaznambo prepovedi odtujitve na podlagi novele Zakona o socialno varstvenih prejemkih – ZSVarPre-E;
 • Izvršba na nepremičnine ter prisilna prodaja na podlagi Zakona o izvršbi in zavarovanju in spremembe glede stvarnih služnosti, izvršba na druga sredstva ali drugo nepremičnino, potrdila o izvršljivosti, spletnega iskalnika prodaj nepremičnin, spletne javne dražbe, vknjižbe hipotek v korist kreditodajalcev (bank) po noveli Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ-L
 • Promet z nepremičninami v insolvenčnih postopkih po novem Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)

Maja Dolinar Dubokovič

11. Davčna ureditev v zvezi z nepremičninami in prometom z nepremičninami -

 • Davek na promet nepremičnin,
 • Davek na dodano vrednost (sprememba Izvedbene uredbe sveta (EU) št. 282/2011 od 1. 1. 2017 dalje v zvezi s storitvami, povezanimi z nepremičninami; sprememba pri predlaganju izjave po 45. čl. ZDDV-1) in
 • Dohodnina iz oddajanja premoženja (nepremičnin) v najem

Milan Torkar

12. Ekonomika napremičninskega trga
13. Ocenjevanje vrednosti nepremičnin
14. Osnove investiranja in financiranja nakupa nepremičnin
-

 • Nepremičninske pravice v luči novih razmer na trgu nepremičnin
 • Uporaba ocenjevalnih metod v teh razmerah
 • Tveganje in vrednost nepremičnin
 • Praktični primeri

mag. Andrej Tomšič

15. Varstvo osebnih podatkov -

 • Temeljne definicije, pojmi in načela varstva osebnih podatkov
 • Spremembe glede temeljnih definicij, obsega in načel
  • Katere osebne podatke obdelujejo?
  • Katere zbirke osebnih podatkov varovati?
  • Posebna opozorila glede pravnih podlag, razlike med pogodbeno podlago in privolitvijo zaposlenih
  • Kdaj je dopustna privolitev zaposlenih in kdaj ne?
 • Spremembe glede dolžnosti upravljalcev
  • Evidentiranje dejavnosti obdelave (»katalogi«)
 • Spremembe glede pravic posameznika
  • Pravica do dostopa do podatkov, pozabe, omejitve, izbrisa in prenosljivosti podatkov
 • Vgrajeno in privzeto varstvo podatkov
 • Pogodbena obdelava osebnih podatkov
 • Varnostni ukrepi – kako zaščititi podatke pred zlorabami
 • Ocene učinkov v zvezi z varstvom podatkov
 • Pooblaščene osebe za varstvo podatkov
 • Kodeksi ravnanja in potrjevanje (certificiranje)
 • Pravna sredstva, odgovornosti in kazni

Anita Hočevar Frantar

dr. Roman Kunič

17. S stavbami povezano varčevanje z energijo, varovanje okolja, energetske izkaznice in druge zahteve -

 • V Evropski direktivi z leta 2010 je med drugim zahtevan tudi prehod na »Skoraj nič energetsko stavbo«. Za delovanje te stavbe bo še dovoljena uporaba neobnovljivih virov (delež slednjih bodo določale članice posamezno, tudi glede na klimatske danosti). Zakonodajo bomo morali imeti pripravljeno že konec 2018 za javne in konec 2020 za stanovanjske stavbe. V Sloveniji smo v fazi sprejemanja zakonodaje s tem, da je delovna verzija že dostopna (Akcijski načrt skoraj nič energijska stavba)

Aleksandra Velkovrh

18. Novi Gradbeni zakon (GZ) -

 • Novosti
  • Gradnja, vzdrževalna dela in posegi v prostor brez gradbenega dovoljenja
  • Nova definicija objekta
  • Rekonstrukcija, novogradnja, dovoljenje spremembe med gradnjo, nadomestna gradnja (ZUreP-2)
  • Uvedba elektronskega prostorskega informacijskega sistema PIS
  • Hramba dokumentacije in dovoljenj
  • Evidentiranje objektov pri GURS
 • Strokovne vsebine v zakonu
  • Bistvene in druge zahteve, uporaba popisov, standardov, predpisov pri projektiranju, gradnji in uporabi objektov
 • Dovoljevanje gradnje – novosti
  • Informacija o pogojih za izvajanje gradnje
  • Predodločba
  • Novosti v postopku gradbenega dovoljenja
 • Uporaba objektov in legalizacije objektov
  • Novosti pri uporabnem dovoljenju
  • Kateri objekti so legalni na podlagi zakona
  • Postopek legalizacije objektov zgrajenih pred letom 1998 - novo
  • Postopek legalizacije novejših objektov - novo
  • Uporabno dovoljenje za objekte z dovoljenimi odstopanji - novo
 • Gradnja
  • Investitor in njegove obveznosti
  • Prijava pričetka gradnje – novo
  • Gradnja, izvajalec
  • Nadzor gradnje
 • Pridobivanje informacij
  • izdanih dovoljenjih

Matjaž Grilc

19. Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) -

 • Uvod
  • Predstavitev ZUREP 2 in z ZUREP 2 povezane zakonodaje s področja evidentiranja, vrednotenja in obdavčenja nepremičnin
 • Prostorsko načrtovanje in prostorski akti:
  • Prostorski akti: namen, vsebina, postopki sprejema, elektronsko poslovanje na področju prostorskega načrtovanja
  • Odzivanje na zasebne potrebe
  • Razkritje morebitnega nasprotja interesov v postopkih priprave in sprejema prostorskih aktov
  • Sodno varstvo zoper prostorske izvedbene akte
  • Začasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora
 • Zemljiška politika in ukrepi zemljiške politike:
  • Ukrepi za razvoj zemljišč
  • Ukrepi za varovanje stavbnih zemljišč
  • Preskrba in pridobivanje zemljišč ter pravic na njih
  • Financiranje izvajanja ukrepov zemljiške politike
  • Prenova prostora
  • Zagotavljanje rabe javnih površin in grajeno javno dobro
 • Prostorski informacijski sistem

mag. Melita Ulbl

20. Množično vrednotenje -

 • Osnove množičnega vrednotenja
 • Bistvene razlike med množičnim in posamičnim ocenjevanjem
 • Skupine podatkov, ki se v modelih vrednotenja uporabljajo
 • Različni viri podatkov (za umerjanje modelov in pripis vrednosti)
 • Evidence, ki so v okviru sistema vzpostavljene (evidenca vrednotenja, evidenca trga nepremičnin, evidenca modelov vrednotenja)
 • Predvideni postopki, ki jih prinaša ZMVN-1
 • Namen in cilj postopka uveljavljanja posebnih okoliščin

mag. Marijana Vugrin

21. Evidentiranje -

 • Kaj so to javne nepremičninske evidence
 • Kaj je to urejena nepremičnina in kakšna je pot do nje
 • Kako novela Zakona o evidentiranju nepremičnin in njeni podzakonski akti vplivajo na postopke urejanja – kaj je drugače


ZAKAJ Z NAMI

 • imamo izkušnje, pozitivno energijo in maksimalno angažiranost za vas,
 • ker se je pri nas do sedaj, v šestnajstih skupinah, dopolnilno usposabljalo preko 1.200 zadovoljnih udeležencev;

... in njihova mnenja o izvedbi -

 • Seminar bom vsakomur priporočila tako, kot sem delala že do sedaj. Vaši seminarji so dobro pripravljeni in želim vam še naprej uspešno delo.

 • Odlična izvedba, vzdušje in postrežba. Hvala!

 • Organizacija na visoki ravni, prijaznost in "pedenanje" udeležencev.

 • Le tako naprej - hvala za prijetno in nepozabno izkušnjo, odlična hrana, najlepši poslovni prostor, zelo poučno!

 • Odlično, se vidimo v naslednji vojni!

 • Na seminarju v organizaciji podjetja MONOTRO sem že drugič in sem zelo zadovoljna.

 • Izvedba seminarja je bila kvalitetno pripravljena.

 • Odlična izvedba, prijetno vzdušje, super postrežba. Se vidimo čez 5 let!

 • Odlični ste. Bravo.

 • Sama organizacija OK. Tudi skrb za "nabiranje" energije v odmorih, perfektno.

 • Super - priporočam naprej!

 • Hvala Vam za zelo prijetno vzdušje, organizacijo, crklanje,...

 • Zahvaljujem se za zelo dobro organizirano predavanje in skrbno izbrane predavatelje in s tem tudi primerne teme. Prav tako je bilo zelo dobro pripravljeno vse okoli dobrega počutja (prijazen sprejem in organizacija, vzdušje - stil okrogle mize, hrana, pijača).


Usposabljanje, ki ga boste obiskali z nami vam bo omogočilo:

 • sodelovanje na predavanjih in rešitev svojih problemov iz prakse;
 • slišati tolmačenje vsebin s strani strokovnjakov, ki so pri nastajanju sprememb sodelovali in/ali jih obvladujejo v praksi;
 • seznaniti se tudi s spremembami, ki jih usposabljanje po predpisih MOP sicer ne pokriva (jih ne boste slišali drugje) a zelo vplivajo na vaše poslovanje v praksi;
 • za VAS se bomo resnično potrudili.


Pooblastilo MOP, da usposabljanje lahko izvajamo

(za ogled pooblastila kliknite tu)Kdaj in kje


2-dnevno dopolnilno usposabljanje bo potekalo v Ljubljani, in sicer v:
 • sredo, 6. junija 2018 in
 • četrtek, 7. junija 2018.

Urnik po dnevih

Lokacija predavanj
Cena


Cena 2-dnevnega dopolnilnega usposabljanja je

 • 240 € + DDV
  (skupaj 292,80 €) oz.

 • 220 € + DDV
  (skupaj 268,40 €)
  za vse nekdanje udeležence (upoštevan rojstnodnevni bon v vrednosti 20 €).

in vključuje:

 • predavanja,
 • skripto - priročnik,
 • zgoščenko - zbir celotne zakonodaje,
 • potrdilo o udeležbi,
 • osvežilne napitke in prigrizke med odmori (kosilo ni vključeno v ceno usposabljanja).
Kotizacijo nakažete do pričetka usposabljanja na:

MONOTRO d.o.o.
Kidričeva cesta 6b
4000 Kranj
IBAN: SI56 0206 8025 4513 096
BIC koda: LJBASI2X
sklic: vaša davčna številka

  Gradivo


Celotno gradivo vam zagotovimo mi.

Prejeli boste obširno razdelane vsebine z vsehvsebinskih področij, ki vam bo služilo kot pripomoček pri delu tudi v prihodnosti.

Gradivo obsega:
 • SKRIPTO:
  • obravnavo vsebinskih področij v vezni obliki (vezni tekst) in/ali
  • prosojnice s predavanj.

 • ZGOŠČENKO:
  • zbir celotne zakonodaje.

Zakaj


I. Po Zakonu o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-UPB1) ste se dolžni dopolnilno usposabljati >-

 • ZNPosr v 8. členu pravi;

 • Nepremičninski posrednik se je dolžan dopolnilno usposabljati vsakih pet let oziroma ob spremembi predpisov, katerih poznavanjese zahteva v sklopu strokovnega izpita za nepremičninskega posrednika.

 • ZNPosr v 3. točki 10. člena pravi;

 • Nepremičninskemu posredniku lahko pristojno ministrstvo trajno ali začasno odvzame licenco za opravljanje poslov posredovanja, če se dopolnilno ne usposablja vsakih pet let oziroma ob sprejemu predpisov, katerih poznavanje se zahteva v sklopu strokovnega izpita za nepremičninske posrednike.


II. Zaradi sprememb predpisov na nepremičninskem področju v zadnjih letih.

Cilj


Na 2-dnevnem usposabljanju boste:
 • prejeli potrdilo,

 • seznanili se boste z vsemi spremembami, ki so se na področjih, povezanimi z nepremičninskim posredovanjem, zgodile v zadnjih letih;
 • pridobili »ogromno« konkretnega, praktičnega znanja za vaše delo s strani vrhunskih predavateljev, ki so spremembe pripravljali oz. jih v praksi »tolmačijo« in obvladujejo.

 
popust


za vsakega naslednjega udeleženca

popust


program prilagodimo vašim željam

popust


naročite se na
e-novice.

popust

Povejte idejo in dobra Vam prinese nagrado

popust


Z veseljem se bomo pogovorili o vasih potrebah!

MONOTRO / Razvojni center strokovnih izobraževanj, Vse pravice pridržane, © Copyright 2007