"Najbolj neumni ljudje, ki jih poznam, so tisti, ki vedo vse."
Malcolm Forbes

Ponudba izobraževanj 

Prijave, naročanje 

Vabimo 

Zavezani uslužnosti 

Kdo smo 

 

 

 

 Mateja Vrankar,
pooblaščena revizorka in preizkušena notranja revizorka; direktorica BDO Revizija d.o.o. Vodila in izvajala je številne revizije računovodskih izkazov domačih in mednarodnih podjetij s področja storitev, trgovine, proizvodnje, finančnih storitev in energetike.

več ->

Maruša Hauptman,
pooblaščena revizorka. Vodila in izvajala je številne revizije računovodskih izkazov domačih in mednarodnih podjetij s področja storitev, trgovine, proizvodnje, zavarovalništva in energetike.

več ->


 
   

popust

Dodatne informacije:
Maja Habjan,

Vodja projektov

Tel.: +386(0)590 500 30
Fax: +386(0)590 500 31
E-pošta: maja.habjan@monotro.si

Kaj je potrebno vedeti o novem SRS 15, o prihodkih in kaj so ključna določila o računovodenju najemov, ki nas čakajo
od 1.1.2019 daljeSRS 15 Prihodki se začne uporabljati 1.1.2019, lahko pa odločimo za zgodnejšo uporabo in ga uporabimo že za leto 2018. Po vsebini sledi zahtevam MSRP 15. Prihodki iz pogodb s kupci. SRS 15 bo lahko imel pomemben vpliv na dejavnosti, kjer se sklepajo dolgoročne pogodbe in prodajajo paketi več vrst blaga in storitev (telekomunikacije, software, IT storitve, nepremičnine, gradbeništvo, licence (franšize, mediji, farmacija) ter avtomobilizem). Uvaja dva pristopa pripoznavanja prihodov (postopoma ali pa v trenutku, ko je obvladovanje nad proizvodi ali storitvami prenesena na kupca) ter model petih korakov pripoznavanja prihodkov. Zaradi uvedeniih novosti se pričakuje, da bo dinamika pripoznavanja prihodkov drugačna kot do sedaj. To bo seveda vplivalo na številna področja, ki pa niso samo računovodska. Na primer lahko bo prišlo do velikega vpliva na določene kazalnike uspešnosti, ki so podlaga za nagrajevanje uprave, preveriti bo potrebno vse pomembne pogodbe, razmisliti bo potrebno, ali določene pogodbe v bodoče drugače strukturirati, vplive bo treba ustrezno skomunicirati z lastniki, tudi vpliva na davke ne velja zanemariti. Zaradi tega je potrebna skrbna in pravočasna presoja, kaj novi standard prinaša in kakšni so potrebni resursi za uveljavljanje zahtev SRS 15.

Spremembe SRS 1, ki vsebujejo določila o najemih, naj bi začele veljati s 1.1.2019. Vplivale bodo predvsem na računovodske izkaze najemnikov sredstev in povzročila povečanje sredstev in obveznosti do virov, zmanjšala delež kapitala in vplivala na kazalnike zadolženosti in dobičkonosnosti. Ko bomo določali pogodbe, ki vsebujejo najeme, bo treba poleg najemnih pogodb preveriti še vse ostale pogodbe, kjer obstaja možnost, da uporabnik nadzira uporabo sredstvo, ki je sicer v lasti najemodajalca in jih upoštevati kot najemne pogodbe. Določiti bo potrebno zneske, ki sestavljajo pravico do uporabe sredstva in obveznosti iz najema, dobo najema ter diskontno stopnjo za izračun diskontiranega zneska, ki bo pripoznan v računovodskih izkazih. Na primerih bomo pogledali, kje se lahko pojavljajo največje dileme in kako jih ustrezno rešiti.


PROGRAM IZOBRAŽEVANJA


1. SRS 15 in model petih korakov pripoznavanja prihodkov – prikaz s pomočjo primerov

 • določitev pogodbe s kupcem
 • določitev izvršitvenih obvez
 • določitev transakcijske cene
 • razporeditev cene transakcije na izvršitvene obveze
 • pripoznanje prihodkov, ko je izvršitvena obveza izpolnjena

2. Najemi

 • na kaj je potrebno biti pozoren, ko ugotavljamo, ali pogodba vsebuje najem
 • kako izračunamo pravico do uporabe sredstva in kako obveznost iz najema
 • kaj so ključne dileme pri določanju obdobja najema in diskontne stopnje
 • vpliv na računovodske izkaze in kazalnike najemnika
 • kaj bo potrebno razkriti v računovodskih izkazih in kako bomo pripravili prehod na nov standard.

3. Predvidene spremembe ostalih SRS

Cilj


Na seminarju bomo izpostavili:
 • Kaj so ključna določila SRS 15 o prihodkih?
 • Kaj pomeni pripoznavanje prihodkov skozi čas in kaj v trenutku prenosa kontrole in kdaj se uporablja?
 • Katerim petim korakom moramo slediti po SRS 15 pri pripoznavanju prihodkov?
 • Kaj so nova določila o najemih in na kaj je potrebno biti pozoren pri identifikaciji najemnih pogodb?
 • Pred kakšne izzive nas postavljajo določila o dobi najema in diskontni stopnji?

Vprašanja


Da bi izpolnili vaša pričakovanja in vam olajšali razumevanje računovodskih standardov, lahko do 3 dni pred začetkom seminarja pošljete vprašanja v zvezi s temo seminarja.

Napišite jih v zadnje okence na prijavnem obrazcu (Vprašanja, ki jih zastavljam vnaprej) oziroma jih pošljite po e-pošti na: maja.habjan@monotro.si.

Kdaj


Sreda, 7. november 2018, od 9.00 do 14.00.
Cena


178,00 EUR + DDV in vključuje:

 • predavanje,
 • strokovno gradivo,
 • potrdilo o udeležbi,
 • prigrizke in napitke med odmorom.

Popust


 • 10% popust vam priznamo, če ste se že udeležili naših izobraževanj,

 • 20% popust vam priznamo, za vsakega drugega in naslednje udeležence s strani istega naročnika.

Kje


Strokovni seminar se bo izvajal v Ljubljani, v M hotelu, na Derčevi ulici 4.

Kako do tja?

 
popust


za vsakega naslednjega udeleženca

popust


program prilagodimo vašim željam

popust


naročite se na
e-novice.

popust

Povejte idejo in dobra Vam prinese nagrado

popust


Z veseljem se bomo pogovorili o vasih potrebah!

MONOTRO / Razvojni center strokovnih izobraževanj, Vse pravice pridržane, © Copyright 2007