"Za veščino ravnanja z ljudmi sem voljan plačati več, kot za katerokoli drugo pod soncem."
John D. Rockefeller

Ponudba izobraževanj 

Prijave, naročanje 

Vabimo 

Zavezani uslužnosti 

Kdo smo 

 

 

 

 mag. Irena Deželak,
predavateljica, avtorica in soavtorica programov s področja vodenja zaposlenih, uspešnega motiviranja, učinkovitega poslovnega komuniciranja, timskega dela, prodaje ter organizacije časa.
Dobitnica prestižne nagrade TOP 10 PREDAVATELJ dve leti zapored, v Sloveniji.

več ->


 
   

popust • Odličen seminar, na katerem sem dobila čisto praktične napotke in veliko vaj, video filmov, s pomočjo katerih, sem takoj začela z uvajanjem sprememb v svoji sredini. Vse bolje in bolje mi gre in gradivo je odličen priročnik tudi za prihodnost.

 • Veliko koristnih informacij tudi izven napisanega programa.

 • Predavateljica je vrhunska!

 • Priporočam vsem šeficam. Samo pohvalno lahko povem o izobraževanju.

 
   

popust

Dodatne informacije:
Maja Habjan,

Vodja projektov

Tel.: +386(0)590 500 30
Fax: +386(0)590 500 31
E-pošta: maja.habjan@monotro.si
Akademija vodenja za ženske


Kakšna šefica sem?
FANTASTIČNA!

z eno najboljših poslovnih trenerk v Sloveniji,
mag. Ireno Deželak


Znanje, ki ga boste pridobile:

 • povečati odgovornost, samostojnost in samoiniciativnost sodelavcev,
 • spodbujati kreativen, samoiniciativen in pozitiven pristop k delu,
 • izboljšati medsebojne odnose med sodelavci,
 • vzpostaviti odgovoren odnos do dela - izvedba nalog kot temeljni cilj,
 • še bolj motivirati sodelavce,
 • ustvariti prijetno in produktivno vzdušje,
 • ustavriti večje zadovoljstvo zaposlenih,
 • priti do večjega prispevka posameznikov k skupnemu rezultatu,
 • prispevati k večji uspešnosti podjetja,
 • krepiti občutek pripadnosti svoji organizacijski enoti in organizaciji kot celoti.


PROGRAM IZOBRAŽEVANJA


obsega 35 pedagoških ur, ki se izvedenjo v 5-ih srečanjih/modulih

1. modul
VODENJE SODELAVCEV in MOČ VEDENJA VODJE

 1. vodenje - ključna funkcija vsake dobre vodje;
 2. lastnosti učinkovite vodje;
 3. dobre ženske navade;
 4. različni stili vodenja;
 5. skrb za osebni razvoj zaposlenih;
 6. osebna samopodoba vodje;
 7. moč lastne motivacije vodje;
 8. pozitivna naravnanost do sebe in okolja.

2. modul
UPRAVLJANJE S ČASOM IN UVAJANJE SPREMEMB

 1. smrtni grehi vodenja;
 2. organizacija časa;
 3. organizirana in časovno učinkovita vodja;
 4. ključne naloge vodje;
 5. analiza izrabe časa / razlikovanje med nujnim in pomembnim;
 6. obvladovanje kradljivcev časa.

3. modul
KOMUNICIRANJE KOT VEŠČINA USPEŠNE VODJE

 1. proces komunikacije kot proces vplivanja;
 2. glavne težave v komuniciranju z vidika vodenja;
 3. predlogi za izboljšanje procesa komuniciranja z vidika vodij;
 4. povratne informacije;
 5. umetnost poslušanja;
 6. prednosti in pomanjkljivosti sestankov;
 7. osnovni namen sestankov;
 8. organizacija in vodenje sestankov.

4. modul
UMETNOST MOTIVIRANJA SODELAVCEV

 1. pomen dolgoročne motivacije v poklicu;
 2. motivacijske veščine vodenja v praksi;
 3. cilji kot motivacijski faktor;
 4. najpogostejše napake pri motiviranju;
 5. pomen vključevanja sodelavcev;
 6. učinkovito delegiranje;
 7. stara modrost vodenja ljudi;
 8. veveričin duh – delo je vredno truda;
 9. bobrov način dela – osredotočenost je bistvena;
 10. gosji dar – spodbujanje drug drugega.

5. modul
ČUSTVENO INTELIGENTNA VODJA GRADI USPEŠEN TIM

 1. obvladovanje in ravnanje čustev pri vodenju;
 2. moč socialne inteligence v medsebojnih odnosih;
 3. uveljavljanje formalne in socialne moči vodje;
 4. lastnosti čustveno inteligentnih vodij;
 5. odnos do dela;
 6. pripadnost;
 7. odgovornost na delovnem mestu;
 8. lojalnost na delovnem mestu;
 9. značilnosti zmagujočega tima;
 10. medosebni odnosi v službi;
 11. usmerjanje energije vseh zaposlenih v zmage.
METODE DELA


MANJ TEORIJE – VEČ PRAKSE


Z namenom, da se doseže optimalni učinek usposabljanja, seminarji potekajo v obliki »učne« delavnice, v kateri se mini predavanja prepletajo z aktivnimi oblikami učenja: študij primerov, analiz lastne situacije, igre vlog ter individualnega in skupinskega dela.
Udeležencem podajamo znanje na preprost in razumljiv način. Minimiziramo teorijo in se posvečamo praksi – delavnice temeljijo na praktičnem delu – za to poskrbimo z zanimivimi in kreativnimi pristopi, ki aktivno vključujejo vse udeležence skozi celotno usposabljanje. Za lažjo predstavo in podkrepitev predstavljenih vsebin uporabljamo primere dobrih praks in po potrebi igranje vlog.

OGLEDI UČNIH FILMOV


Uporabljamo tudi najučinkovitejšo metodo učenja: učne filme mednarodno nagrajenih produkcijskih hiš, ki jih odlikuje močan izobraževalni vtis. Poučne teme so trdno osnovane na praktičnih nasvetih izkušenih strokovnjakov. Ogled in razčlenjevanje učnih filmov omogoči prenos »živih situacij« v učilnico ter s ponazoritvijo praktičnih primerov primerjanje problemov s katerimi se srečujejo osebe iz učnih filmov s problemi udeležencev (učenje na osnovi tujih napak). Zelo so učinkoviti v situacijah, ko posamezniki še ne prepoznavajo lastnega vedenja, ki je lahko v delovnih sredinah moteče. Mnogokrat učni film omogoči uvid lastnega obnašanja in s tem je ustvarjena dobra osnova za možnost uvajanja sprememb pri udeležencih. Ogled filma je vedno nadgrajen z ustreznimi vajami, ki poglobijo razumevanje ključnih učnih točk iz filma.

POSEBNOSTI V IZVEDBI


Frontalno predavanje ne omogoča razvoja kompetenc, zato izvajamo interaktiven proces, ki omogoča, da udeleženci že med samo izvedbo delavnice izpopolnjujejo svoje dosedanje sposobnosti, znanja in veščine za praktično uporabo v procesu dela.

Izkustveno učenje – upoštevaje Kolbov krog različnih udeležencev (če poteka delavnica na način, ki ni v skladu s prevladujočim stilom pri posamezniku, lahko v večji meri prihaja do neuspehov, odporov do določene tematike in celo frustracij) pri izvedbi vključujemo pestrost različnih pristopov, ki so primerni za različne skupine udeležencev.

Poleg omenjenega Kolbovega kroga izkustvenega učenja je v praksi zelo uporabna tudi teorija o več inteligencah. V največji možni meri to upoštevamo pri svojih izvedbah (glasbeno ozadje, gibalne vaje, jezikovno pravilno podajanje snovi…). Pri komuniciranju upoštevamo različno raven razvitosti posameznih čutno zaznavnih področij pri udeležencih (vizualni, avditivni, kinestetični).

Vključevanje udeležencev je ena od osnovnih oblik našega dela, interaktivnost pa temeljna usmeritev. Do razumevanja pride le, če so udeleženci miselno aktivni. Po načelih andragoške didaktike so najboljše oblike aktivnega učenje (Ausbelov zemljevid znanja) skupinsko delo in razprave med udeleženci. Z vključitvijo udeležencev pričnemo takoj po uvodnih minutah. Vsako učenje, ki je dobro učenje, ima za temelj vprašanja, s katerimi spodbudim lastno razmišljanje udeležencev.

Sodelovanje omogoča sinergične poglede in učinke, do katerih posameznik sam ne pride, ter razumevanje perspektive drugih. To pomaga pri presojanju kakovosti lastnih rešitev in pri iskanju novih poti.

USTARJANJE INTERAKTIVNEGA VZDUŠJA

 • individualne praktične vaje (metoda samorefleksije omogoči uvid v možnosti izboljšav pri posameznikih);
 • različne oblike skupinskih vaj (dvojice, snežena kepa…);
 • razprave (pro et contra);
 • postavljanje vprašanj odprtega tipa (na odgovore se odzivam podporno);
 • mini analize (povratne informacije ob upoštevanju določenih pravil, ki »varujejo« sprejemnika in povečajo učinkovitost);
 • prenosi dobrih praks (spodbuda v stilu: »Naredil sem dobro, uspelo mi je…«) in s tem prenašanje dobrih izkušenj ostalim udeležencem.
Pozorno spremljamo tudi govorico telesa udeležencev in jo upoštevamo pri vključevanju udeležencev in vzpostavljanju interaktivnega odnosa med njimi in nami vsemi.

VEČKRATNA SREČANJA


V praksi se je pokazalo, da je prednost večkratnih srečanj predvsem v spodbuditvi udeležencev, da slišano uporabijo v praksi ter možnosti, da naslednjič izmenjajo mnenja in izkušnje ter v primeru težav pridobijo dodatne koristne nasvete.

SAMOIZOBRAŽEVANJE


Udeleženci tekom programa berejo strokovne knjige na ustrezno temo in o tem tudi na kratko poročajo. Branje literature po lastni izbiri večkrat postane trajna navada; osveščanje udeležencev v duhu vseživljenjskega učenja prinaša izjemne koristi in je tudi stroškovno učinkovito – ljudje osebnostno in strokovno rastejo tudi v svojem prostem času.

Skrbimo za prijetno in sproščeno vzdušje skozi celoten trening, saj tako udeleženci bolj sprejemajo nove metode in veščine.

VMESNA OBDOBJA


V vmesnih obdobjih med posameznimi srečanji:
 • se udeleženci samoizobražujejo (literaturo prejmejo na delavnicah);
 • pišejo ideje v zvezi s samoizobraževanjem;
 • preizkušajo novo naučeno v praksi in beležijo svoj napredek pri delu in morebitne težave.
Glavni poudarek na vseh srečanjih je na timskem delu s pomočjo katerega poteka:
 • razgovor o samoizobraževanju;
 • diskusija o preizkusu naučenega v praksi;
 • prenos »dobrih praks«;
 • utrjevanje pridobljenih veščin in tehnik;
 • trening vseh elementov usposabljanja, ki jih še ne obvladajo.

Zaradi interaktivnega učnega procesa, udeleženci že med samo izvedbo programa izpopolnjujejo svoje dosedanje spretnosti, znanja in veščine za praktično uporabo v procesu dela na svojih področjih.


Zakaj


Po končanem usposabljanju boste najbolje vodile tim in:-

 • najbolje motivirale zaposlene ter

 • poznale umetnost vodstvenega komuniciranja,

 • imele najboljše medsebojne odnose z zaposlenimi in

 • bile najboljši šef.

Cilj


Preko individualnih in skupinskih vaj ter učnih filmov boste spoznale kako postati fantastična šefica.

Kdaj


Akademija vodenja bo potekala ob četrtkih, od 9.00 do 15.30, in sicer v:

 • četrtek, 15. marca 2018
  (1. modul),
 • četrtek, 22. marca 2018
  (2. modul),
 • četrtek, 29. marca 2018
  (3. modul),
 • četrtek, 5. aprila 2018
  (4. modul) in
 • četrtek, 12. aprila 2018
  (5. modul).


Gradivo


Celotno gradivo vam zagotovimo mi:

 • skripta z vajami,
 • izposoja in izmenjava knjig, videofilmov obravnavanih tem.

Cena


1.450,00 EUR + DDV in vključuje:

 • predavanja,
 • strokovno gradivo v obliki skripte,
 • potrdilo o udeležbi,
 • pogostitve med odmori ter kosilo.

Popust


 • 10% popust vam priznamo, če ste se že udeležili naših izobraževanj,

 • 20% popust vam priznamo, za vsakega drugega in naslednje udeležence s strani istega naročnika.

Kje


Akademija vodenja se bo izvajala v Ljubljani, v M hotelu, na Derčevi ulici 4.

Kako do tja?

 
popust


za vsakega naslednjega udeleženca

popust


program prilagodimo vašim željam

popust


naročite se na
e-novice.

popust

Povejte idejo in dobra Vam prinese nagrado

popust


Z veseljem se bomo pogovorili o vasih potrebah!

MONOTRO / Razvojni center strokovnih izobraževanj, Vse pravice pridržane, © Copyright 2007