"Tudi, če so zakoni že napisani, še ne pomeni, da ostanejo nespremenjenji."
Aristotel

Ponudba izobraževanj 

Prijave, naročanje 

Vabimo 

Zavezani uslužnosti 

Kdo smo 

 

 

 

 Izvedbo smo zaupali skrbno izbranim strokovnjakom s posameznih področij. Naš cilj je predati informacije, znanje in napotke iz prakse.

Aleksandra Velkovrh, univ.dipl.inž.grad., nekdanja glavna inšpektorica na Inšpektoratu RS za okolje in prostor

mag. Tomaž Černe,
vodja projektov s področja urejanja prostora, urbane ekonomike, zemljiške politike ter investicijskega inženiringa za javni in zasebni sektor


Andrej Glavica,
Geodetska uprava RS, Urad za množično vrednotenje nepremičnin

mag. Marijana Vugrin,
projektni vodja


   

popust

Dodatne informacije:
Maja Habjan,

Vodja projektov

Tel.: +386(0)590 500 30
Fax: +386(0)590 500 31
E-pošta: maja.habjan@monotro.si

Spremembe zakonodaje na nepremičninskem področju

novi Gradbeni zakon, Zakon o urejanju prostora,
Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin in
novela Zakona o evidentiranju nepremičnin

 

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA


I. Novi Gradbeni zakon (GZ)

- Aleksandra Velkovrh

 • Novosti
  • Gradnja, vzdrževalna dela in posegi v prostor brez gradbenega dovoljenja
  • Nova definicija objekta
  • Rekonstrukcija, novogradnja, dovoljenje spremembe med gradnjo, nadomestna gradnja (ZUreP-2)
  • Uvedba elektronskega prostorskega informacijskega sistema PIS
  • Hramba dokumentacije in dovoljenj
  • Evidentiranje objektov pri GURS

 • Strokovne vsebine v zakonu
  • Bistvene in druge zahteve, uporaba popisov, standardov, predpisov pri projektiranju, gradnji in uporabi objektov

 • Dovoljevanje gradnje – novosti
  • Informacija o pogojih za izvajanje gradnje
  • Predodločba
  • Novosti v postopku gradbenega dovoljenja

 • Uporaba objektov in legalizacije objektov
  • Novosti pri uporabnem dovoljenju
  • Kateri objekti so legalni na podlagi zakona
  • Postopek legalizacije objektov zgrajenih pred letom 1998 - novo
  • Postopek legalizacije novejših objektov - novo
  • Uporabno dovoljenje za objekte z dovoljenimi odstopanji - novo

 • Gradnja
  • Investitor in njegove obveznosti
  • Prijava pričetka gradnje – novo
  • Gradnja, izvajalec
  • Nadzor gradnje

 • Pridobivanje informacij o izdanih dovoljenjih


II. Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2)

- mag. Tomaž Černe

 • Uvod:
  • Predstavitev ZUREP 2 in z ZUREP 2 povezane zakonodaje s področja evidentiranja, vrednotenja in obdavčenja nepremičnin

 • Prostorsko načrtovanje in prostorski akti:
  • Prostorski akti: namen, vsebina, postopki sprejema, elektronsko poslovanje na področju prostorskega načrtovanja
  • Odzivanje na zasebne potrebe
  • Razkritje morebitnega nasprotja interesov v postopkih priprave in sprejema prostorskih aktov
  • Sodno varstvo zoper prostorske izvedbene akte
  • Začasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora

 • Zemljiška politika in ukrepi zemljiške politike:
  • Ukrepi za razvoj zemljišč
  • Ukrepi za varovanje stavbnih zemljišč
  • Preskrba in pridobivanje zemljišč ter pravic na njih
  • Financiranje izvajanja ukrepov zemljiške politike
  • Prenova prostora
  • Zagotavljanje rabe javnih površin in grajeno javno dobro

 • Prostorski informacijski sistem


III. Množično vrednotenje

- Andrej Glavica

 • Osnove množičnega vrednotenja

 • Bistvene razlike med množičnim in posamičnim ocenjevanjem

 • Skupine podatkov, ki se v modelih vrednotenja uporabljajo

 • Različni viri podatkov (za umerjanje modelov in pripis vrednosti)

 • Evidence, ki so v okviru sistema vzpostavljene (evidenca vrednotenja, evidenca trga nepremičnin, evidenca modelov vrednotenja)

 • Predvideni postopki, ki jih prinaša ZMVN-1

 • Namen in cilj postopka uveljavljanja posebnih okoliščin


IV. Evidentiranje

- mag. Marijana Vugrin

 • Kaj so to javne nepremičninske evidence
 • Kaj je to urejena nepremičnina in kakšna je pot do nje
 • Kako novela Zakona o evidentiranju nepremičnin in njeni podzakonski akti vplivajo na postopke urejanja – kaj je drugače

Zakaj


Na seminarju bodo predstavljene vse spremembe zakonodaje na nepremičninskem področju.


Kdaj


Četrtek, 24. maj 2018, od 9.00 do 18.30.


Cena


234,00 EUR + DDV in vključuje:

 • predavanje,
 • strokovno gradivo,
 • prigrizke in napitke med odmorom,
 • kosilo ter
 • potrdilo o udeležbi.

Popust


 • 10% popust vam priznamo, če ste se že udeležili naših izobraževanj,

 • 20% popust vam priznamo, za vsakega drugega in naslednje udeležence s strani istega naročnika.

Kje


Strokovni seminar se bo izvajal v Ljubljani, v M hotelu, na Derčevi ulici 4.

Kako do tja?

 
popust


za vsakega naslednjega udeleženca

popust


program prilagodimo vašim željam

popust


naročite se na
e-novice.

popust

Povejte idejo in dobra Vam prinese nagrado

popust


Z veseljem se bomo pogovorili o vasih potrebah!

MONOTRO / Razvojni center strokovnih izobraževanj, Vse pravice pridržane, © Copyright 2007