"Če želiš grešiti, greši proti bogu, ne proti birokraciji. Bog ti bo odpustil, birokracija ne ."
Neznan

Ponudba izobraževanj 

Prijave, naročanje 

Vabimo 

Zavezani uslužnosti 

Kdo smo 

 

 

 

 


doc. dr. Vladimir Žumer,
arhivski svetnik

več ->

mag. Janez Kopač,
nekdanji arhivski svetnik v enoti arhiva za Gorenjsko Kranj, Zgodovinskega arhiva Ljubljana.

več ->

doc. dr. Tatjana Hajtnik,
strokovnjakinja s področja e-arhiviranja.

več ->

 
   

popust

Dodatne informacije:
Maja Habjan,

Vodja projektov

Tel.: +386(0)590 500 30
Fax: +386(0)590 500 31
E-pošta: maja.habjan@monotro.si
Pripravili smo izobraževanje s področja Arhiviranja, v katerem ni izpuščeno prav ničesar.

A ni potrebno, da se nam pridružite na vseh treh modulih. Lahko si izberete le vsebine, ki vas zanimajo.


3-dnevna arhivska šola

 

Upravljanje, arhiviranje in

hramba dokumentarnega gradiva v klasični in elektronski obliki

vse, kar potrebujete vedeti o arhiviranju

Nova Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki se je začela uporabljati 1. januarja 2018 in
nova Uredba o upravnem poslovanju, ki začne veljati v prvi polovici aprilaPROGRAM in CILJI
3-DNEVNE ARHIVSKE ŠOLE


1. modul: Mednarodni standardi in slovenski predpisi o upravljanju, arhiviranju in hrambi dokumentacije ter upravljanje dokumentarnega gradiva

- doc. dr. Vladimir ŽUMER


IZVEDBA: sreda, 9. maja 2018

CILJ

Spoznali boste:
 • osnovno terminologijo s področja upravljanja, arhiviranja in hrambe dokumentacije;
 • mednarodne standarde in slovenske predpise, ki urejajo dokumentarno in arhivsko gradivo;
  NOVOST - Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 42/2017)
 • kako upravljati z dokumentarnim gradivom v fizični in digitalni obliki.
PROGRAM

  I. OSNOVNA TERMINOLOGIJA S PODROČJA UPRAVLJANJA, ARHIVIRANJA IN HRAMBE DOKUMENTACIJE

  II. MEDNARODNI STANDARDI IN SLOVENSKI PREDPISI O UPRAVLJANJU IN HRAMBI DOKUMENTACIJE -

  • NOVOST - Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 42/2017).
  • ISO 15489:2005, Information and documentation - Records management.
  • ISO 23081:2006, Information and documentation - Records management processes - Metadata for records.
  • ISO 27001 in ISO 27002 – Information security management systems.
  • MoReq - Model zahtev za upravljanje elektronskih dokumentov, DLM Forum 2001, 2008, 2010.
  • Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 122/07, 31/08, 35/09, 58/10 in 101/10).
  • Pravilnik o izvrševanju uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 75/2005).
  • Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih – ZVDAGA (Uradni list RS, št. 30/2006, 24/2014 in 51/2014)
  • Enotne tehnološke zahteve elektronske hrambe – ETZ 2.1 (objavljene 10.7. 2013 na spletni strani Arhiva RS) ter predlog novega Pravilnika o ETZ.
  • Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 57/2000).
  • Sodni red (Uradni list RS, št. 17/95).
  • Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/2006, sprememba št. 83/2012).
  • Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/2006).
  • Slovenski računovodski standardi, št. 21, 22 in 23 (Uradni list RS, št. 80/2011 in 118/2005).
  • Pravilnik o dokumentaciji v vrtcih (Uradni list RS, št. 61/2012).
  • Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 61/2012).
  • Pravilnik o dokumentaciji v glasbeni šoli (Uradni list RS, št. 61/2012).
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 59/2012).

  III. UPRAVLJANJE (PISARNIŠKO POSLOVANJE) DOKUMENTARNEGA GRADIVA V FIZIČNI IN DIGITALNI OBLIKI

  • Načela in postopki pisarniškega poslovanja.
  • Naloge glavne pisarne oziroma tajništva na področju upravljanja dokumentacije.
  • Sprejemanje in odpiranje pošte (klasične in elektronske), zajemanje vse lastne in izhodne dokumentacije.
  • Razvrščanje (klasificiranje) po vsebini na podlagi klasifikacijskih načrtov z roki hranjenja.
  • Vrste klasifikacijskih načrtov s primeri dobre prakse s področij, s katerih bodo udeleženci šole.
  • Dodeljevanje dokumentacije v reševanje (signiranje) na podlagi signirnega načrta.
  • Informacijski sistemi za upravljanje dokumentacije.
  • Evidentiranje dokumentacije v računalniške evidence in opremljanje gradiva z metapodatki.
  • Skeniranje dokumentov (zajem in pretvorba papirne v elektronsko digitalno obliko).
  • Pisarniške odredbe.
  • Priprava dokumentov in celostno podobo.
  • Pisanje zapisnikov sej.
  • Odprava pošte.
  • Načinu uporabe informacijske tehnologije pri pisarniškem poslovanju.

  IV. DISKUSIJA, VPRAŠANJA IN ODGOVORI


2. modul: Arhiviranje in hramba dokumentarnega in arhivskega gradiva

- mag. Janez KOPAČ


IZVEDBA: sreda, 16. maja 2018

CILJ

Spoznali boste:
 • pomembnost arhivskega gradiva,
 • postopke v procesu odbiranja in izročanju arhivskega gradiva,
 • postopke uničenja dokumentarnega gradiva, ki so mu potekli minimalni roki hranjenja in nima lastnosti arhivskega gradiva.
PROGRAM

 • Urejenost dokumentarnega gradiva (ureditveni sistemi).
 • Načini hrambe in varovanja dokumentarnega gradiva pred poškodbami, uničenjem in izgubo.
 • Uporaba dokumentarnega gradiva v stalnih zbirkah – arhivih organizacij.
 • Roki hrambe dokumentarnega gradiva.
 • Arhivsko gradivo kot del dokumentarnega gradiva, arhivsko gradivo kot kulturni spomenik (primarni in sekundarni zgodovinski viri).
 • Določanje arhivskega gradiva (priprava obveznih pisnih navodil za odbiranje arhivskega iz dokumentarnega gradiva).
 • Sodelovanje predstavnikov pravnih oseb pri pripravi obveznih pisnih navodil za odbiranje arhivskega iz dokumentarnega gradiva.
 • Urejenost dokumentarnega gradiva in kvaliteta odbiranja arhivskega iz dokumentarnega gradiva.
 • Uslužbenec javnopravne osebe, ki dela z dokumentarnim gradivom in izvedba postopka odbiranja arhivskega iz dokumentarnega gradiva.
 • Popisovanje odbranega arhivskega gradiva (vaja).
 • Primerna tehnična oprema odbranega arhivskega gradiva (predstavitev arhivske škatle in ravnanja z njo).
 • Izročanje in prevzemanje arhivskega gradiva v pristojne arhive (zapisnik o izročitvi in prevzemu, stroški, transport arhivskega gradiva itd.).
 • Uporaba izročenega arhivskega gradiva v arhivih.
 • Uničenje dokumentarnega gradiva, ki nima lastnosti arhivskega gradiva in so mu   potekli minimalni roki hranjenja (vaja).
 • Opozorila na možne nepravilnosti, ki se lahko zgodijo v postopkih uničenja nepomembnega dela dokumentarnega gradiva. Zaščita pred takimi nepravilnostmi.
 • Diskusija, vprašanja in odgovori


3. modul: Upravljanje informacijske infrastrukture in varnost pri e-arhiviranju

- doc. dr. Tatjana HAJTNIK


IZVEDBA: torek, 22. maja 2018


Novosti in spremembe, ki jih je prinesla nova Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 42/17).

CILJ

Seznanjeni boste:
 • z novo različico Enotnih tehnoloških zahtev za elektronsko hrambo gradiva v digitalni obliki (ETZ 2.1);
 • z določili ZVDAGA glede upravljanja z informacijsko infrastrukturo in varnostjo ter kako jih izpolnjevati;
 • s tehnološkimi in drugimi tveganji, povezanimi z dolgoročnim ohranjanjem dokumentarnega gradiva ter kako jih zmanjševati;
 • z dobrimi praksami na področju zagotavljanja informacijske varnosti;
 • kako vzpostaviti, upravljati in dokumentirati informacijsko varnost;
 • z minimalnimi zahtevami in kako jih izpolnjevati pri upravljanju z informacijsko infrastrukturo;
 • s postopki zajema in pretvorbe gradiva v fizični in digitalni obliki ter hrambo tega gradiva.
PROGRAM

  I. INFORMACIJSKA OPREMA IN INFRASTRUKTURA: UPRAVLJANJE IN OPERATIVNO DELOVANJE

  • Kako upravljati informacijsko infrastrukturo, namenjeno e-hrambi (upravljanje sprememb, sinhronizacija sistemskih ur, zagotavljanje zapisov o delovanju in varnostni pregledi,…).
  • Katero opremo in storitve kupiti.
  • Kakšne so zahteve za strojno in programsko opremo za zajem in e-hrambo.
  • Kateri nosilci in oblike zapisov so primerni za dolgoročno hrambo.

  II. INFORMACIJSKA VARNOST

  • Kateri so ključni elementi zagotavljanja informacijske varnosti, kot jih predpisujejo tudi aktualni predpisi (ZVDAGA).
  • Katere standarde in dobre prakse je priporočljivo pri tem uporabiti.
  • Organiziranje informacijske varnosti vključno z dokumentiranostjo.
  • Priprava krovne informacijske varnosti in področnih politik ter potrebnih zapisov o izvajanju.
  • Popis, razvrstitev in upravljanje informacijskih virov.
  • Fizično in tehnično varovanje prostorov, opreme in gradiva.
  • Upravljanje dostopov do informacijskega sistema in gradiva.
  • Upravljanje varnostnih dogodkov.
  • Zagotavljanje in upravljanje z revizijskimi sledmi.
  • Zagotavljanje neprekinjenega poslovanja.
  • Naročanje storitev pri zunanjem izvajalcu.
  • Primeri (organiziranja dokumentacije, varnostnih politik), vprašanja in odgovori.


  III. ZAJEM, PRETVORBA IN HRAMBA GRADIVA V DIGITALNI OBLIKI

  • Zajem in pretvorba gradiva v fizični obliki.
  • Zajem, pretvorba in hramba gradiva v digitalni obliki.

  IV. DISKUSIJA, VPRAŠANJA IN ODGOVORI
S klikom na gumb PRIJAVA se Vam odpre prijavni obrazec.
V primeru, da se prijavljate na posamezni modul, v okno Vprašanja, ki jih zastavljam vnaprej napišite na kateri modul se prijavljate.S klikom na gumb PRIJAVA se Vam odpre prijavni obrazec.
v primeru, da se prijavljate na posamezni modul, v okno Vprašanja, ki jih zastavljam vnaprej napišite na kateri modul se prijavljate.


Zakaj


V 3-dnevni arhivski šoli boste spoznali vse, kar potrebujete vedeti o arhiviranju.

Za koga


Šola je namenjena:
 • arhivarjem,
 • dokumentalistom,
 • informatikom,
 • tajnicam,
 • poslovnim sekretarkam,
 • ...

Vsem, ki delajo z dokumentarnim gradivom oziroma dokumentacijo ne glede na to ali so zaposleni v javnem ali zasebnem sektorju oziroma v organih javne uprave, gospodarskih družbah, podjetjih, zavodih, zbornicah, političnih strankah, društvih in drugih.

Kdaj


3-dnevna šola bo potekala od 9.00 do 14.00, in sicer v:

 • sredo, 9. maja 2018
  (1. modul),
 • sredo, 16. maja 2018
  (2. modul) in
 • torek, 22. maja 2018
  (3. modul).

  

Cena


Celotna kotizacija za 3-dnevno arhivsko šolo znaša 445,00 EUR + DDV. V primeru, da se nam pridružite na:
 • enem modulu; kotizacija znaša 198,00 EUR + DDV,
 • dveh modulih; kotizacija znaša 355,00 EUR + DDV.
Kotizacija vključuje:
 • predavanja,
 • strokovno gradivo,
 • zgoščenko,
 • potrdilo o udeležbi,
 • prigrizke in napitke med odmorom.


Popust


 • 10% popust Vam priznamo, če ste naš bivši udeleženec,

 • 20% popust Vam priznamo, za vsakega drugega in naslednje udeležence s strani istega naročnika.

Kje


Arhivska šola se bo izvajala v Ljubljani, v M hotelu, na Derčevi ulici 4.

Kako do tja?

 
popust


za vsakega naslednjega udeleženca

popust


program prilagodimo vašim željam

popust


naročite se na
e-novice.

popust

Povejte idejo in dobra Vam prinese nagrado

popust


Z veseljem se bomo pogovorili o vasih potrebah!

MONOTRO / Razvojni center strokovnih izobraževanj, Vse pravice pridržane, © Copyright 2007