"Če želiš grešiti, greši proti bogu, ne proti birokraciji. Bog ti bo odpustil, birokracija ne ."
Neznan

Ponudba izobraževanj 

Prijave, naročanje 

Vabimo 

Zavezani uslužnosti 

Kdo smo 

 

 

 

 mag. Nada Čibej,
direktorica Pokrajinskega arhiva Koper.

več ->

doc. dr. Tatjana Hajtnik,
strokovnjakinja s področja e-arhiviranja.

več ->
   

popust

Dodatne informacije:
Maja Habjan,

Vodja projektov

Tel.: +386(0)590 500 30
Fax: +386(0)590 500 31
E-pošta: maja.habjan@monotro.si

Nova Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (UVDAG)

Novosti in spremembe, ki jih prinaša
nova Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 42/17).
Uporabljati se je začela 1. januarja 2018.


PROGRAM IZOBRAŽEVANJA


I. DEL
- mag. Nada Čibej
  1. TERMINOLOGIJA V NOVI UVDAG

  2. REGISTER USTVARJALCEV
  • komu je namenjen register,
  • kakšen je postopek vpisa v register,
  • kateri podatki so potrebni za vodenje registra in kateri za vodenje dosjejev.

  3. UREJANJE, VREDNOTENJE, IZROČANJE ARHIVSKEGA GRADIVA PRISTOJNEM ARHIVU
  • kako začeti s postopki urejanja in odbiranja arhivskega gradiva,
  • vsebina pisnega strokovnega navodila o odbiranju arhivskega gradiva iz dokumentarnega,
  • postopek uničenja dokumentarnega gradiva, ki so mu potekli roki hrambe,
  • obveznosti pri pripravi arhivskega gradiva za izročitev pristojnemu arhivu,
  • priprava popisa arhivskega gradiva, ki se ga izroča,
  • zaščita arhivskega gradiva, primerna tehnična oprema.

  4. DOSTOP DO ARHIVSKEGA GRADIVA IN NJEGOVA UPORABA
  • načini dostopanja do arhivskega gradiva v arhivu,
  • pogoji uporabe arhivskega gradiva.

  5. DISKUSIJA, VPRAŠANJA IN ODGOVORI


II. DEL
- dr. Tatjana Hajtnik
  1. TERMINOLOGIJA V NOVI UVDAG, POMEMBNA ZA OBRAVNAVANJE GRADIVA V DIGITALNI OBLIKI

  2. PRIPRAVA IN ORGANIZACIJA ZAJEMA IN HRAMBE DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA V DIGITALNI OBLIKI
  • kdo in katere faze priprave na zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki je treba izvesti,
  • priprava, vsebina in sprejetje notranjih pravil in vzorčnih notranjih pravil za zajem in hrambo ter spremljevalne storitve,
  • potrjevanje in spremljanje izvajanja notranjih pravil ter kdaj jih novelirati.

  3. ZAJEM IN PRETVORBA DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA
  • opis postopka zajema gradiva, ki je izvirno nastalo v fizični ali elektronski analogni obliki (postopek digitalizacije) ali izvirno v digitalni obliki,
  • kako izvajati postopek pretvorbe gradiva v digitalno obliko in kdaj bo ta pretvorba zanesljiva,
  • opis postopka pretvorbe gradiva na mikrofilm,
  • kako in kdaj izvajati postopek pretvorbe specifičnih vrst gradiva v digitalni obliki (npr. javne evidence, uradni registri v obliki podatkovnih baz).

  4. UREJANJE, VREDNOTENJE IN UNIČENJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA V DIGITALNI OBLIKI
  • dodatno strokovnotehnična navodila o odbiranju arhivskega gradiva iz dokumentarnega,
  • kdaj in pod kakšnimi pogoji uničevati dokumentarno gradivo v digitalni obliki.

  5. IZROČANJE ARHIVSKEGA GRADIVA V DIGITALNI OBLIKI
  • kdaj izročati gradivo v digitalni obliki v pristojni arhiv (ali v sistem dolgoročne e-hrambe) in v kakšni obliki, kako ga tehnično urediti.

  6. HRAMBA IN MATERIALNO VARSTVO GRADIVA V DIGITALNI OBLIKI
  • katere pogoje mora izpolnjevati strojna in programska oprema za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki oz. spremljevalne storitve,
  • pogoji, ki jih morajo izpolnjevati formati in nosilci zapisa za dolgoročno hrambo gradiva v digitalni obliki,
  • splošni pogoji in zahteve za izvajanje varne dolgoročne hrambe gradiva v digitalni obliki,
  • splošni pogoji za opravljanje storitev zajema, hrambe in spremljevalnih storitev in dodatne zahteve za ponudnike teh storitev,
  • posebni pogoji za uradne evidence in druge zbirke podatkov,
  • dodatne zahteve za hrambo zasebnega arhivskega gradiva v digitalni obliki.

  7. REGISTRACIJA PONUDNIKOV OPREME IN STORITEV
  • kdo, kje in kako se registrirati kot ponudnik opreme in storitev, povezanih z dolgoročno hrambo gradiva v digitalni obliki.

  8. CERTIFICIRANJE OPREME IN STORITEV
  • kdo, kje in kako certificirati opremo in storitve, povezane z dolgoročno hrambo gradiva v digitalni obliki.

  9. REGISTRI ELEKTRONSKE HRAMBE


  10. DISKUSIJA, VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Cilj


Seznanjeni boste s/z:
 • terminologijo, ki jo uporablja uredba;
 • registrom ustvarjalcev in načinom vpisa v register;
 • pripravo in organizacijo zajema in hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki;
 • določila, ki se nanašajo na izvajanje postopka zajema in pretvorbe dokumentarnega in arhivskega gradiva;
 • določili nove Uredbe na področju urejanja, vrednotenja, izročanja arhivskega gradiva pristojnem arhivu;
 • izvajanjem hrambe in materialnega varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva v fizični in digitalni obliki;
 • postopki dostopa do arhivskega gradiva in njegovo uporabo;
 • določili, ki se nanašajo na registracijo ponudnikov opreme in storitev ter certificiranje opreme in storitev.

Za koga


Seminar je namenjen vsem, ki delajo z dokumentarnim gradivom, ne glede na to ali prihajajo iz državne uprave, javnega ali zasebnega sektorja, političnih strank ali društev.

Kdaj


Petek, 16. februar 2018, od 9.00 do 14.00.

 


Cena


178,00 EUR + DDV in vključuje:
 • predavanje,
 • strokovno gradivo,
 • potrdilo o udeležbi,
 • prigrizke in napitke med odmorom.

Popust

 • 10% popust vam priznamo, če ste se že udeležili naših izobraževanj,

 • 20% popust vam priznamo, za vsakega drugega in naslednje udeležence s strani istega naročnika.

Kje


Strokovni seminar se bo izvajal v Ljubljani, v M hotelu, na Derčevi ulici 4.

Kako do tja?

 
popust


za vsakega naslednjega udeleženca

popust


program prilagodimo vašim željam

popust


naročite se na
e-novice.

popust

Povejte idejo in dobra Vam prinese nagrado

popust


Z veseljem se bomo pogovorili o vasih potrebah!

MONOTRO / Razvojni center strokovnih izobraževanj, Vse pravice pridržane, © Copyright 2007