Pokličite nas: +386 (0)590 500 30

Pišite nam: info@monotro.si

Dopolnilno usposabljanje nepremičninskih posrednikov

LJUBLJANA

Kdaj:

Kje:

Cena:

27. marec 2019 – 28. marec 2019

Gospodarsko razstavišče

240 € + DDV oz. 220 € + DDV (za vse nekdanje udeležence)

MARIBOR

Kdaj:

Kje:

Cena:

29. maj 2019 – 30. maj 2019

Štajerska gospodarska zbornica

240 € + DDV oz. 220 € + DDV (za vse nekdanje udeležence)

LJUBLJANA

Kdaj: 27. marec 2019 – 28. marec 2019

Kje:  Gospodarsko razstavišče

Cena: 240 € + DDV oz. 220 € + DDV (za vse nekdanje udeležence)

MARIBOR

Kdaj: 29. maj 2019 – 30. maj 2019

Kje: Štajerska gospodarska zbornica

Cena: 240 € + DDV oz. 220 € + DDV (za vse nekdanje udeležence)

Vsak nepremičninski posrednik, ki želi nepremičninske posle opravljati še naprej, se je, od pridobitve licence oziroma zadnjega dopolnilnega usposabljanja dolžan vsakih 5 let dopolnilno usposabljati iz vseh sprememb vsebin, ki se preverjajo na strokovnem izpitu za pridobitev licence nepremičninskega posrednika / posrednice.

Zagotavljamo vam zadovoljstvo, saj boste pridobili ogromno praktičnega znanja, ki ga potrebujete za svoje delo.

 • Imamo izkušnje, pozitivno energijo in maksimalno angažiranost za vas,
 • ker se je pri nas do sedaj, v šestnajstih skupinah, dopolnilno usposabljalo preko 1.200 zadovoljnih udeležencev;

Usposabljanje, ki ga boste obiskali z nami vam bo omogočilo:

 • sodelovanje na predavanjih in rešitev svojih problemov iz prakse;
 • slišati tolmačenje vsebin s strani strokovnjakov, ki so pri nastajanju sprememb sodelovali in/ali jih obvladujejo v praksi;
 • seznaniti se tudi s spremembami, ki jih usposabljanje po predpisih MOP sicer ne pokriva (jih ne boste slišali drugje) a zelo vplivajo na vaše poslovanje v praksi;
 • za VAS se bomo resnično potrudili.

Na 2-dnevnem usposabljanju boste:

 • prejeli potrdilo,
 • seznanili se boste z vsemi spremembami, ki so se na področjih, povezanimi z nepremičninskim posredovanjem, zgodile v zadnjih letih;
 • pridobili »ogromno« konkretnega, praktičnega znanja za vaše delo s strani vrhunskih predavateljev, ki so spremembe pripravljali oz. jih v praksi »tolmačijo« in obvladujejo.
URNIK USPOSABLJANJA
Podroben urnik obveznega dopolnilnega usposabljanja nepremičninskih posrednikov za Ljubljano si lahko ogledate tukaj, za Maribor pa tukaj.  
PROGRAM USPOSABLJANJA
Suzana Emeršič
1. Stvarnopravna razmerja
 • Temeljni pojmi
 • Novosti na področju stvarnopravnih razmerij in pregled sprememb ključnih predpisov na področju stvarnega prava:
  • Sprememba Stvarnopravnega zakonika (SPZ-A) s poudarkom na ukinitvi zemljiškega dolga in ureditev glede zemljiških pisem.
  • Etažna lastnina
  • Rezervni sklad, Upravnik – v povezavi s SZ-1
  • Zakonito stvarno breme in izključitvena tožba – v povezavi s SZ-1
  • Predkupne pravice
 • Pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS
 • Zakon o poslovnih prostorih iz leta 1974 (glede najemnih razmerij za poslovne prostore in odpoved pogodbe)
2. Zakon o nepremičninskem posredovanju
 • Temeljni pojmi
 • Pregled Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr) in zakonito poslovanje nepremičninskih družb:
  • Na področju delitve plačila za posredovanje
  • Najvišjega dovoljenega plačila za posredovanje
  • Obračuna DDV in pravilnega obračuna stroškov posredovanja
  • S pregledom razvoja inšpekcijske, sodne in poslovne prakse
 • Spremembe, ki jih je v ZNPosr vnesla Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o storitvah na notranjem trgu ZNPosr v povezavi z OZ (837-850. člen).
 • Praktični primeri posredovanja (v večstanovanjskih stavbah, individualnih stavbah, poslovnih prostorih,…)
Dušan Kočar
3. Zakon o nepremičninskem posredovanju
 • Temeljni pojmi
 • Pregled ključnih novosti Pobude in strokovnega predloga ZDNP pri GZS-ZPN za sprejem novega ZNPosr-1 (maj 2016) – v povezavi z naslednjo točko 3.
 • Pregled ključnih novosti Predloga Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-1) (EPA: 2462 – VII) – sprejet in po odložilnem vetu Državnega sveta RS umaknjen iz zakonodajne procedure– nadaljnja smer zakonodajnega razvoja.
4. Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami
 • Temeljni pojmi
 • Pregled vsebine Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami in ključnih institutov, kodificiranih dobrih poslovnih običajev in praks ter postopkov za presojo kršitevkodeksa:
  • Dopolnitev Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami (ZDNP, 7.2.2013) – popravki glede alternativnega reševanja sporov
  • Dopolnitev Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami (ZDNP, 18.5.2017) – pritožbeni postopki pred Komisijo ZDNP za presojo kršitev Kodeksa
5. Pogodbe v prometu z nepremičninami
 • Temeljni pojmi
 • Novosti na področju pogodbenega prava s področja posredovanja v prometu z nepremičninami, kot npr.: sklenitev pogodb v ponudbenem postopku po ZKZ, najemne pogodbe za poslovne stavbe inposlovne prostore (določen / nedoločen čas) z razvojem sodne prakse
 • Posebne prepovedi in preveritve gradbenih dovoljenj in zaznamb o prepovedih ter možnosti legalizacij objektov v skladu z novim Gradbenim zakonom
 • Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) – osnovni kratek pregled obeležja v povezavi s pogodbami v prometu z nepremičninami
 • Nov zakonodajni okvir (ZVOP-2) – predlog v proceduri, osnovni kratek pregled obeležja v povezavi s pogodbami v prometu z nepremičninami
 • Predstavitev in pregled dokumentacije za poslovanje nepremičninskih družb s poudarkom na vzorčnih splošnih pogojih poslovanja, vzročnih pogodbah o posredovanju in drugih listinah terobrazcih, ki jih je razvilo in pripravilo ZDNP-Združenje družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičnimi
6. Obligacijska razmerja
 • Temeljni pojmi
 • Novosti na področju obligacijskih razmerij in pregled sprememb ključnih predpisov na področju obligacijskega prava:
  • Spremembe in dopolnitve Obligacijskega zakonika (OZ-A) – pravila ultra alterum tantum,
  • Odločba o razveljavitvi 184. člena Obligacijskega zakonika – prehod terjatev za nepremoženjsko na dediče
  • Avtentična razlaga 631. člena Obligacijskega zakonika – razlaga glede koneksnosti terjatev sodelavca podjemnika do podjemnika
7. Zemljiška knjiga
 • Temeljni pojmi
 • Pregled sprememb ključnih predpisov na področju zemljiškoknjižnega prava:
  • Spremembe in dopolnitve Zakona o zemljiški knjigi (novela ZZK-1C), popolna informatizacija zemljiške knjige (e-ZK) ter obvezno elektronsko vlaganje ZK predlogov po kvalificiranihpooblaščencih (notar, odvetnik, nepremičninska družba) ter elektronsko vročanje
  • Nepremičninska družba kot zunanji kvalificirani predlagatelj ter vlaganje elektronskih ZK predlogov v praksi
  • Pomemben razvoj institutov, kot so: ID znaki, vložitev ZK predloga, zaznamba, predznamba in izbris s poudarkom na spremembah in novostih.
  • Dopolnitev zemljiške knjige
8. Notarske listine pri nepremičninskem posredovanju
 • Temeljni pojmi
 • Novosti na področju notarskega poslovanja v zvezi s poslovanjem v prometu z nepremičninami
9. Preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma
 • Temeljni pojmi
 • Pregled novega Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) ter izvajanje zakona za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjoposredovanja v prometu z nepremičninami
 • Pregled obveznosti nepremičninske družbe na podlagi ZPPDFT in obeležje priprave novih smernic Urada RS za preprečevanje pranja denarja za nepremičninske družbe
10. Sodni postopki in postopki prisilne poravnave nepremičnin
 • Temeljni pojmi
 • Evropsko potrdilo o delovanju na podlagi novele Zakona o dedovanju – ZD-C
 • Upoštevano premoženje in postopki v zvezi z zaznambo prepovedi odtujitve na podlagi novele Zakona o socialno varstvenih prejemkih – ZSVarPre-E;
 • Izvršba na nepremičnine ter prisilna prodaja na podlagi Zakona o izvršbi in zavarovanju in spremembe glede stvarnih služnosti, izvršba na druga sredstva ali drugo nepremičnino, potrdilao izvršljivosti, spletnega iskalnika prodaj nepremičnin, spletne javne dražbe, vknjižbe hipotek v korist kreditodajalcev (bank) po noveli Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ-L
 • Promet z nepremičninami v insolvenčnih postopkih po novem Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)
mag. Milan Torkar
11. Ekonomika nepremičninskega trga 12. Ocenjevanje vrednosti nepremičnin 13. Investiranje in financiranje nakupa nepremičnin
 • Nepremičninske pravice v luči novih razmer na trgu nepremičnin
 • Uporaba ocenjevalnih metod v teh razmerah
 • Tveganje in vrednost nepremičnin
 • Praktični primeri
mag. Tanja Urbanija
14. Davčna ureditev v zvezi z nepremičninami in prometom z nepremičninami
 • Davek na promet nepremičnin,
 • Davek na dodano vrednost (sprememba Izvedbene uredbe sveta (EU) št. 282/2011 od 1. 1. 2017 dalje v zvezi s storitvami, povezanimi z nepremičninami; sprememba pri predlaganju izjave po45. čl. ZDDV-1) in
 • Dohodnina iz oddajanja premoženja (nepremičnin) v najem
mag. Andrej Tomšič
15. Varstvo osebnih podatkov
 • Temeljne definicije, pojmi in načela varstva osebnih podatkov
 • Spremembe glede temeljnih definicij, obsega in načel
  • Katere osebne podatke obdelujejo?
  • Katere zbirke osebnih podatkov varovati?
  • Posebna opozorila glede pravnih podlag, razlike med pogodbeno podlago in privolitvijo zaposlenih
  • Kdaj je dopustna privolitev zaposlenih in kdaj ne?
 • Spremembe glede dolžnosti upravljalcev
  • Evidentiranje dejavnosti obdelave (»katalogi«)
 • Spremembe glede pravic posameznika
  • Pravica do dostopa do podatkov, pozabe, omejitve, izbrisa in prenosljivosti podatkov
 • Vgrajeno in privzeto varstvo podatkov
 • Pogodbena obdelava osebnih podatkov
 • Varnostni ukrepi – kako zaščititi podatke pred zlorabami
 • Ocene učinkov v zvezi z varstvom podatkov
 • Pooblaščene osebe za varstvo podatkov
 • Kodeksi ravnanja in potrjevanje (certificiranje)
 • Pravna sredstva, odgovornosti in kazni
Anita Hočevar Frantar
16. Stanovanjska razmerja
 • Aktualnosti
dr. Roman Kunič
17. S stavbami povezano varčevanje z energijo, varovanje okolja, energetske izkaznice in druge zahteve
 • V Evropski direktivi z leta 2010 je med drugim zahtevan tudi prehod na »Skoraj nič energetsko stavbo«. Za delovanje te stavbe bo še dovoljena uporaba neobnovljivih virov (delež slednjihbodo določale članice posamezno, tudi glede na klimatske danosti). Zakonodajo bomo morali imeti pripravljeno že konec 2018 za javne in konec 2020 za stanovanjske stavbe. V Sloveniji smo v fazi sprejemanja zakonodaje s tem, da je delovna verzija že dostopna (Akcijski načrt skoraj nič energijska stavba)
Aleksandra Velkovrh
18. Novi Gradbeni zakon (GZ)
 • Novosti
  • Gradnja, vzdrževalna dela in posegi v prostor brez gradbenega dovoljenja
  • Nova definicija objekta
  • Rekonstrukcija, novogradnja, dovoljenje spremembe med gradnjo, nadomestna gradnja (ZUreP-2)
  • Uvedba elektronskega prostorskega informacijskega sistema PIS
  • Hramba dokumentacije in dovoljenj
  • Evidentiranje objektov pri GURS
 • Strokovne vsebine v zakonu
  • Bistvene in druge zahteve, uporaba popisov, standardov, predpisov pri projektiranju, gradnji in uporabi objektov
 • Dovoljevanje gradnje – novosti
  • Informacija o pogojih za izvajanje gradnje
  • Predodločba
  • Novosti v postopku gradbenega dovoljenja
 • Uporaba objektov in legalizacije objektov
  • Novosti pri uporabnem dovoljenju
  • Kateri objekti so legalni na podlagi zakona
  • Postopek legalizacije objektov zgrajenih pred letom 1998 – novo
  • Postopek legalizacije novejših objektov – novo
  • Uporabno dovoljenje za objekte z dovoljenimi odstopanji – novo
 • Gradnja
  • Investitor in njegove obveznosti
  • Prijava pričetka gradnje – novo
  • Gradnja, izvajalec
  • Nadzor gradnje
 • Pridobivanje informacij
  • izdanih dovoljenjih
mag. Tomaž Černe
19. Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2)
 • Uvod
  • Predstavitev ZUREP 2 in z ZUREP 2 povezane zakonodaje s področja evidentiranja, vrednotenja in obdavčenja nepremičnin
 • Prostorsko načrtovanje in prostorski akti:
  • Prostorski akti: namen, vsebina, postopki sprejema, elektronsko poslovanje na področju prostorskega načrtovanja
  • Odzivanje na zasebne potrebe
  • Razkritje morebitnega nasprotja interesov v postopkih priprave in sprejema prostorskih aktov
  • Sodno varstvo zoper prostorske izvedbene akte
  • Začasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora
 • Zemljiška politika in ukrepi zemljiške politike:
  • Ukrepi za razvoj zemljišč
  • Ukrepi za varovanje stavbnih zemljišč
  • Preskrba in pridobivanje zemljišč ter pravic na njih
  • Financiranje izvajanja ukrepov zemljiške politike
  • Prenova prostora
  • Zagotavljanje rabe javnih površin in grajeno javno dobro
 • Prostorski informacijski sistem
mag. Melita Ulbl / Andrej Glavica
20. Množično vrednotenje
 • Osnove množičnega vrednotenja
 • Bistvene razlike med množičnim in posamičnim ocenjevanjem
 • Skupine podatkov, ki se v modelih vrednotenja uporabljajo
 • Različni viri podatkov (za umerjanje modelov in pripis vrednosti)
 • Evidence, ki so v okviru sistema vzpostavljene (evidenca vrednotenja, evidenca trga nepremičnin, evidenca modelov vrednotenja)
 • Predvideni postopki, ki jih prinaša ZMVN-1
 • Namen in cilj postopka uveljavljanja posebnih okoliščin
mag. Marijana Vugrin
21. Evidentiranje
 • Kaj so to javne nepremičninske evidence
 • Kaj je to urejena nepremičnina in kakšna je pot do nje
 • Kako novela Zakona o evidentiranju nepremičnin in njeni podzakonski akti vplivajo na postopke urejanja – kaj je drugače

Celotno gradivo vam zagotovimo mi.

Prejeli boste obširno razdelane vsebine z vseh vsebinskih področij, ki vam bo služilo kot pripomoček pri delu tudi v prihodnosti.

Gradivo obsega:
 • SKRIPTO:
  • obravnavo vsebinskih področij v vezni obliki (vezni tekst) in/ali
  • prosojnice s predavanj.
 • ZGOŠČENKO:
  • zbir celotne zakonodaje.

Kdaj

2-dnevno dopolnilno usposabljanje bo potekalo v:

 • Ljubljani: sreda, 27. marca 2019 in četrtek, 28. marec 2019;
 • Mariboru: sreda, 29. maj 2019 in četrtek, 30. maj 2019

Podroben urnik

Kje

Cena

Kotizacija za 2-dnevno dopolnilno usposabljanje znaša:

 • 240 € + DDV (skupaj 292,80 €) oz.
 • 220 € + DDV (skupaj 268,40 €) – za vse nekdanje udeležence (upoštevan rojstnodnevni bon v vrednosti 20 €).

in vključuje:

 • predavanja,
 • skripto – priročnik,
 • zgoščenko – zbir celotne zakonodaje,
 • potrdilo o udeležbi,
 • osvežilne napitke in prigrizke med odmori (kosilo ni vključeno v ceno usposabljanja).

Kotizacijo nakažete do pričetka usposabljanja na:

MONOTRO d.o.o.
Kidričeva cesta 6b
4000 Kranj
IBAN: SI56 0206 8025 4513 096
BIC koda: LJBASI2X
sklic: vaša davčna številka

Tedja Trojar, vodja projektov

Tel.: +386(0)590 500 30
Faks: +386(0)590 500 31
E-pošta: tedja.trojar@monotro.si