Pokličite nas: +386 (0)590 500 30

Pišite nam: info@monotro.si

Dopolnilno usposabljanje nepremičninskih posrednikov

NA DALJAVO
(marec 2021)

Kdaj:

Kje:

Cena:

3. in 4. marec 2021

v živo, na daljavo

220 € + DDV oz. 200 € + DDV (za vse nekdanje udeležence)

NA DALJAVO
(marec 2021)

Kdaj: 3. in 4. marec 2021

Kje: v živo, preko spleta (spremljali ga boste lahko z domačega naslonjača)

Cena: 220 € + DDV oz. 200 € + DDV (za vse nekdanje udeležence)

Glede na trenutno situacijo s COVID-19 smo se odločili, da ga izvedemo na daljavo. Predavanja bodo potekala v živo, preko spleta. Spremljali jih boste lahko z domačega naslonjača.

Vsak nepremičninski posrednik, ki želi nepremičninske posle opravljati še naprej, se je, od pridobitve licence oziroma zadnjega dopolnilnega usposabljanja dolžan vsakih 5 let dopolnilno usposabljati iz vseh sprememb vsebin, ki se preverjajo na strokovnem izpitu za pridobitev licence nepremičninskega posrednika / posrednice.

Zagotavljamo vam zadovoljstvo, saj boste pridobili ogromno praktičnega znanja, ki ga potrebujete za svoje delo.

 • Imamo izkušnje, pozitivno energijo in maksimalno angažiranost za vas,
 • ker se je pri nas do sedaj, v 21. skupinah, dopolnilno usposabljalo preko 1.400 zadovoljnih udeležencev;

Usposabljanje, ki ga boste obiskali z nami vam bo omogočilo:

 • sodelovanje na predavanjih in rešitev svojih problemov iz prakse;
 • slišati tolmačenje vsebin s strani strokovnjakov, ki so pri nastajanju sprememb sodelovali in/ali jih obvladujejo v praksi;
 • seznaniti se tudi s spremembami, ki jih usposabljanje po predpisih MOP sicer ne pokriva (jih ne boste slišali drugje) a zelo vplivajo na vaše poslovanje v praksi;
 • za VAS se bomo resnično potrudili.

Na 2-dnevnem usposabljanju boste:

 • prejeli potrdilo,
 • seznanili se boste z vsemi spremembami, ki so se na področjih, povezanimi z nepremičninskim posredovanjem, zgodile v zadnjih letih;
 • pridobili »ogromno« konkretnega, praktičnega znanja za vaše delo s strani vrhunskih predavateljev, ki so spremembe pripravljali oz. jih v praksi »tolmačijo« in obvladujejo.
URNIK USPOSABLJANJA

Podroben urnik obveznega dopolnilnega usposabljanja nepremičninskih posrednikov v marec 2021 si lahko ogledate tukaj.

PROGRAM USPOSABLJANJA
Suzana Emeršič

1. Stvarnopravna razmerja

 • Temeljni pojmi
 • Novosti na področju stvarnopravnih razmerij in pregled sprememb ključnih predpisov na področju stvarnega prava:
  • Sprememba Stvarnopravnega zakonika (SPZ-A) s poudarkom na ukinitvi zemljiškega dolga in ureditev glede zemljiških pisem.
  • Etažna lastnina
  • Rezervni sklad, Upravnik – v povezavi s SZ-1
  • Zakonito stvarno breme in izključitvena tožba – v povezavi s SZ-1
  • Predkupne pravice
 • Pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS
 • Zakon o poslovnih prostorih iz leta 1974 (glede najemnih razmerij za poslovne prostore in odpoved pogodbe)

2. Zakon o nepremičninskem posredovanju

 • Temeljni pojmi
 • Pregled Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr) in zakonito poslovanje nepremičninskih družb:
  • Na področju delitve plačila za posredovanje
  • Najvišjega dovoljenega plačila za posredovanje
  • Obračuna DDV in pravilnega obračuna stroškov posredovanja
  • S pregledom razvoja inšpekcijske, sodne in poslovne prakse
 • Spremembe, ki jih je v ZNPosr vnesla Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o storitvah na notranjem trgu ZNPosr v povezavi z OZ (837-850. člen).
 • Praktični primeri posredovanja (v večstanovanjskih stavbah, individualnih stavbah, poslovnih prostorih,…)
Dušan Kočar / Miha Štepec

3. Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami

4. Pogodbe v prometu z nepremičninami

5. Obligacijska razmerja

6. Zemljiška knjiga

7. Notarske listine pri nepremičninskem posredovanju

8. Preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma

9. Sodni postopki in postopki prisilne poravnave nepremičnin

mag. Milan Torkar

10. Ekonomika nepremičninskega trga

11. Ocenjevanje vrednosti nepremičnin

12. Investiranje in financiranje nakupa nepremičnin

 • Nepremičninske pravice v luči novih razmer na trgu nepremičnin
 • Uporaba ocenjevalnih metod v teh razmerah
 • Tveganje in vrednost nepremičnin
 • Praktični primeri
mag. Tanja Urbanija

13. Davčna ureditev v zvezi z nepremičninami in prometom z nepremičninami

 • Davek na promet nepremičnin,
 • Davek na dodano vrednost (sprememba Izvedbene uredbe sveta (EU) št. 282/2011 od 1. 1. 2017 dalje v zvezi s storitvami, povezanimi z nepremičninami; sprememba pri predlaganju izjave po45. čl. ZDDV-1) in
 • Dohodnina iz oddajanja premoženja (nepremičnin) v najem
mag. Andrej Tomšič

14. Varstvo osebnih podatkov

 • Temeljne definicije, pojmi in načela varstva osebnih podatkov
 • Spremembe glede temeljnih definicij, obsega in načel
  • Katere osebne podatke obdelujejo?
  • Katere zbirke osebnih podatkov varovati?
  • Posebna opozorila glede pravnih podlag, razlike med pogodbeno podlago in privolitvijo zaposlenih
  • Kdaj je dopustna privolitev zaposlenih in kdaj ne?
 • Spremembe glede dolžnosti upravljalcev
  • Evidentiranje dejavnosti obdelave (»katalogi«)
 • Spremembe glede pravic posameznika
  • Pravica do dostopa do podatkov, pozabe, omejitve, izbrisa in prenosljivosti podatkov
 • Vgrajeno in privzeto varstvo podatkov
 • Pogodbena obdelava osebnih podatkov
 • Varnostni ukrepi – kako zaščititi podatke pred zlorabami
 • Ocene učinkov v zvezi z varstvom podatkov
 • Pooblaščene osebe za varstvo podatkov
 • Kodeksi ravnanja in potrjevanje (certificiranje)
 • Pravna sredstva, odgovornosti in kazni
Anita Hočevar Frantar

15. Stanovanjska razmerja

 • Aktualnosti
doc. dr. Mitja Košir

16. Varčevanje z energijo, varovanje okolja in druge bistvene zahteve v stavbarstvu

Aleksandra Velkovrh

17. Novi Gradbeni zakon (GZ)

 • Novosti
  • Gradnja, vzdrževalna dela in posegi v prostor brez gradbenega dovoljenja
  • Nova definicija objekta
  • Rekonstrukcija, novogradnja, dovoljenje spremembe med gradnjo, nadomestna gradnja (ZUreP-2)
  • Uvedba elektronskega prostorskega informacijskega sistema PIS
  • Hramba dokumentacije in dovoljenj
  • Evidentiranje objektov pri GURS
 • Strokovne vsebine v zakonu
  • Bistvene in druge zahteve, uporaba popisov, standardov, predpisov pri projektiranju, gradnji in uporabi objektov
 • Dovoljevanje gradnje – novosti
  • Informacija o pogojih za izvajanje gradnje
  • Predodločba
  • Novosti v postopku gradbenega dovoljenja
 • Uporaba objektov in legalizacije objektov
  • Novosti pri uporabnem dovoljenju
  • Kateri objekti so legalni na podlagi zakona
  • Postopek legalizacije objektov zgrajenih pred letom 1998 – novo
  • Postopek legalizacije novejših objektov – novo
  • Uporabno dovoljenje za objekte z dovoljenimi odstopanji – novo
 • Gradnja
  • Investitor in njegove obveznosti
  • Prijava pričetka gradnje – novo
  • Gradnja, izvajalec
  • Nadzor gradnje
 • Pridobivanje informacij
  • izdanih dovoljenjih
mag. Tomaž Černe

18. Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2)

 • Uvod
  • Predstavitev ZUREP 2 in z ZUREP 2 povezane zakonodaje s področja evidentiranja, vrednotenja in obdavčenja nepremičnin
 • Prostorsko načrtovanje in prostorski akti:
  • Prostorski akti: namen, vsebina, postopki sprejema, elektronsko poslovanje na področju prostorskega načrtovanja
  • Odzivanje na zasebne potrebe
  • Razkritje morebitnega nasprotja interesov v postopkih priprave in sprejema prostorskih aktov
  • Sodno varstvo zoper prostorske izvedbene akte
  • Začasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora
 • Zemljiška politika in ukrepi zemljiške politike:
  • Ukrepi za razvoj zemljišč
  • Ukrepi za varovanje stavbnih zemljišč
  • Preskrba in pridobivanje zemljišč ter pravic na njih
  • Financiranje izvajanja ukrepov zemljiške politike
  • Prenova prostora
  • Zagotavljanje rabe javnih površin in grajeno javno dobro
 • Prostorski informacijski sistem
mag. Melita Ulbl / Andrej Glavica

19. Množično vrednotenje

 • Osnove množičnega vrednotenja
 • Bistvene razlike med množičnim in posamičnim ocenjevanjem
 • Skupine podatkov, ki se v modelih vrednotenja uporabljajo
 • Različni viri podatkov (za umerjanje modelov in pripis vrednosti)
 • Evidence, ki so v okviru sistema vzpostavljene (evidenca vrednotenja, evidenca trga nepremičnin, evidenca modelov vrednotenja)
 • Predvideni postopki, ki jih prinaša ZMVN-1
 • Namen in cilj postopka uveljavljanja posebnih okoliščin
mag. Marijana Vugrin

20. Evidentiranje

 • Kaj so to javne nepremičninske evidence
 • Kaj je to urejena nepremičnina in kakšna je pot do nje
 • Kako novela Zakona o evidentiranju nepremičnin in njeni podzakonski akti vplivajo na postopke urejanja – kaj je drugače

Gradivo za Dopolnilno usposabljanje nepremičninskih posrednikov vam je dostopno tukaj.

Kdaj

2-dnevno dopolnilno usposabljanje bo potekalo v živo, preko spleta, in sicer v:

 • sredo, 3. marca 2021 in
 • četrtek, 4. marca 2021.

Podroben urnik po dnevih

Cena

Kotizacija za 2-dnevno dopolnilno usposabljanje znaša:

 • 220 € + DDV (skupaj 268,40 €) oz.
 • 200 € + DDV (skupaj 244,00 €) – za vse nekdanje udeležence (upoštevan rojstnodnevni bon v vrednosti 20 €).

in vključuje:

 • predavanja preko spleta,
 • skripto – priročnik, ki jo boste prejeli po e-pošti,
 • potrdilo o udeležbi.

Kotizacijo nakažete do pričetka usposabljanja na:

MONOTRO d.o.o.
Kidričeva cesta 6b
4000 Kranj
IBAN: SI56 0700 0000 3413 908
BIC koda: GORESI2X
sklic: vaša davčna številka

Tedja Trojar, vodja projektov

Tel.: +386(0)590 500 30
Faks: +386(0)590 500 31
E-pošta: tedja.trojar@monotro.si